Fingrids etiska principer för artificiell intelligens

Vi förbinder oss att utveckla och använda artificiell intelligens enligt Fingrids värderingar och verksamhetsprinciper. Även när vi utnyttjar artificiell intelligens visar vi omsorg om människor, tar hand om verksamhetens miljökonsekvenser och följer god förvaltningssed.

Med artificiell intelligens avser vi i första hand ett program som lär sig att själv fatta beslut och kan anpassa sig till olika situationer utan mänsklig styrning. Våra principer för artificiell intelligens styr även enklare applikationer, om dessa väcker liknande etiska frågor.

För oss innebär etisk artificiell intelligens i praktiken bl.a. följande:

Människorna innehar kärnkompetensen 

Vi upprätthåller en tillräcklig kompetens för att kunna utnyttja artificiell intelligens ansvarsfullt till förmån för Fingrid, våra intressentgrupper och hela samhället. Vi bevarar kärnkompetensen hos människorna.

Tydlig ansvarsfördelning och övervakning

Vi inser möjligheterna och riskerna med artificiell intelligens. Vi fastställer ansvaren i anslutning till artificiell intelligens tydligt och så att de täcker alla faser av livscykeln. En människa följer och övervakar regelbundet den artificiella intelligensens ändamålsenliga funktion. Som bolag ansvarar vi för de beslut som vår artificiella intelligens fattar.

Fokus på transparens och säkerhet

Vi berättar öppet och förståeligt om hur vi utnyttjar artificiell intelligens. Vi sörjer för tillräcklig transparens och för att besluten och de data som besluten bygger på är spårbara. Vi säkerställer alltid att dataskyddet och informationssäkerheten håller en ändamålsenlig nivå.

Hederligt och mänskligt för människans bästa

Med artificiell intelligens hjälper vi människor genom att överföra rutinarbete till en maskin, vi effektiviserar verksamheten och förbättrar kvaliteten. Vår artificiella intelligens bör fungera jämlikt. Vi respekterar människor, och beslut som påverkar människors rättsliga ställning fattas alltid i sista hand av en människa.

Ett barn och iPad.