;

Ansvarsfullhet inom Fingrid

Sydän_mies

Fingrids verksamhet har en direkt inverkan på välfärden för alla i Finland. Ansvarsfullhet är ett naturligt värde för oss på Fingrid, och en ansvarsfull affärsmodell är ett strategiskt val när vi utför vår samhälleligt viktiga uppgift. För oss innebär ansvarsfullhet och företagsansvar omsorg om människor samt att vi tar hand om verksamhetens miljökonsekvenser och följer god förvaltningssed när vi säkerställer tillgången på el i Finland.

Fingrids strategi och relaterade perspektiv är utgångspunkten för vårt arbete med företagsansvar. Att agera ansvarsfullt inom alla områden är det bästa sättet att generera värde för våra intressentgrupper och säkerställa samhällelig acceptans för våra projekt.

Vi har identifierat de väsentliga elementen i vår affärsverksamhet och de presenteras här.

Rapporten om företagsansvar ingår i Fingrids årsberättelse. Vid rapporteringen tillämpas principerna för integrerad rapportering, och till exempel personalens välmående, arbetarskyddsfrågor, miljöeffekter och skatteavtrycket rapporteras alltid i samband med det aktuella ansvarsområdet. Rapporteringen följer de internationella rapporteringsriktlinjerna GRI, och de rapporterade uppgifterna har sammanställts i ett GRI-innehållsindex.