Ansvarsfullhet inom Fingrid

Ansvarsfullhet är en del av Fingrid Oyj:s strategi och verksamhetsprinciper. En central roll i vår strategi har bolagets värderingar: öppenhet, jämlikhet, effektivitet och ansvarsfullhet.

Under verksamhetsåret 2011 har vi på ett nytt sätt sammanställt Fingrids principer för ansvarsfull verksamhet. Principerna är omfattande och handlar om samhällsansvarets betydelse för bolaget. Fingrid har en mycket central roll i det finländska samhället och därför är principerna för ansvarsfull verksamhet ledstjärnan i vårt dagliga arbete.

Kunder och intressentgrupper

Fingrid arbetar för en aktiv och effektiv samverkan med stamnätskunderna, aktörerna på elmarknaden, myndigheterna och markägarna. Vid Fingrid baseras nätplaneringen och samarbetet med intressentgrupperna på kundernas och elmarknadens behov. Vid planering av ledningssträckningar och vid underhållsarbete på ledningarna ges markägarna, kraftledningens grannar och andra berörda möjlighet att framföra sina synpunkter, diskutera och samarbeta i frågor som rör projektplanen och hur den ska genomföras.

Ekonomi och finansiering

Vi säkerställer en stabil prisutveckling för tjänsterna genom att långsiktigt planera bolagets ekonomi, riskhantering, finansiering och investeringar. De centrala målen för den ekonomiska styrningen är ekonomiskt förutsägbar verksamhet, kostnadseffektiva processer i affärsverksamheten och kontroll av kostnadsrisker samt styrning av likviditeten och uppföljning av att strategin fullföljs.

Elsystem

Fingrids landsomfattande stamnät samt utlandsförbindelserna är en viktig del av Finlands elsystem. Vår verksamhet påverkar direkt samhällets funktion och varje finländares vardag samt välfärd. Fingrid har systemansvar, dvs. sköter om att landets elsystem fungerar.

Elmarknad

Vi utvecklar elmarknadens funktion i samarbete med kunderna, aktörerna på elmarknaden, stamnätsbolagen och myndigheterna. Vi utvecklar också gemensamma regler som möjliggör marknadens funktion samt verksamhetsmodeller som garanterar att elmarknaden fungerar effektivt och transparent. Målet är att minimera flaskhalsar som stör marknaden samt skapa en grund för en effektiv prisbildning på el.

Utveckling och underhåll av stamnätet

Finlands kraftsystem utgör en del av den europeiska infrastrukturen. Fingrid upprätthåller och utvecklar landets stamnät och ser till att alla delar av stamnätet är driftsäkra. De utvecklade verksamhetsmodellerna möjliggör en flexibel och kostnadseffektiv stamnätsverksamhet under föränderliga förhållanden.
Omsorg om säkerheten, miljöansvar, god förvaltningssed samt öppenhet och jämlikhet i verksamheten hör till Fingrids verksamhetsprinciper. Därför förutsätter Fingrid också att bolagets tjänsteleverantörer agerar på ett etiskt ansvarsfullt sätt.

Forskning och utveckling

Forsknings- och utvecklingsverksamheten stöder affärsverksamheten och kompetensen. Fingrid satsar på utveckling av tekniken för elöverföring och hantering av kraftsystemet och dess funktion samt upprätthåller specialkompetens inom stamnätsverksamhet i Finland. Genom utvecklingsprojekt förbättras elsystemets kostnadseffektivitet och driftsäkerhet. Samtidigt skapas möjlighet att ta ny teknologi i bruk. Genom utvecklingsprojekten säkerställs också kompetens och ständig utveckling bland personalen i branschen.

Markanvändning och miljö

För Fingrid är det viktigt att satsa på miljösäkerhet och dialog med intressentgrupperna i miljöfrågor. Vårt mål är att i mån av möjlighet minimera skadliga miljökonsekvenser, vilket också är en hörnsten i vårt investeringsprogram. Vi har förnyat vår markanvändnings- och miljöpolicy där vi på ett pragmatiskt sätt berättar om hur vi har förbundit oss till vårt miljöansvar.

Personal

Fingrids värderingar – öppenhet, jämlikhet, effektivitet och ansvarsfullhet – skapar förutsättningar för god arbetsmotivation och en god anda. Bolaget stöder aktivt personalen så att de kan utveckla sin yrkeskompetens och sina specialkunskaper.

Arbetshälsa och -säkerhet säkerställs genom att gemensamt överenskomna personal- och jämställdhetsprinciper följs samt med hjälp av ett handlingsprogram för arbetarskydd. Målet för personalstrategin är en produktiv, innovativ och välmående arbetsgemenskap. För att nå detta mål samlar Fingrid regelbundet in synpunkter via olika mätare och förfrågningar.