Vid MKB-förfarandet undersöks miljökonsekvenserna av kraftledningsprojektet

Med hjälp av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning utreds vilka indirekta och långsiktiga konsekvenser som omfattande projekt kommer att ha för miljön. Målet med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning är att inkludera miljöfrågorna i planeringen som en aspekt som är jämlik med de ekonomiska, tekniska och sociala aspekterna. På samma gång förbättrar MKB-förfarandet t.ex. markägarnas möjligheter att få information, medverka och påverka frågor som är viktiga för dem redan i planeringsskedet.

Ett kraftledningsprojekt på minst 220 kV som mäter över 15 km börjar med ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande). Om det handlar om ett projekt på mindre än 220 kV som kan medföra betydande skadliga miljökonsekvenser fattar Miljöministeriet beslut om huruvida MKB-förfarandet är nödvändigt.

Innehållet i MKB-förfarandet

Vid bedömningen av miljökonsekvenserna behandlas olika alternativa lösningar – inklusive alternativet att avstå från genomförandet av projektet (s.k. 0-alternativet) samt bl.a. konsekvenserna för

  • människornas hälsa, levnadsförhållanden och trivsel
  • jordmånen, vattendragen, luften, klimatet, vegetationen, djurarterna och naturens mångfald
  • samhällsstrukturen, byggnader, landskapet, stadsbilden och kulturarvet
  • nyttjandet av naturresurser samt deras inbördes växelverkan.

Skeden i MKB-förfarandet

 

Bedömningsprogram

I det första skedet av MKB-förfarandet sammanställer Fingrid ett bedömningsprogram dvs. en arbetsplan om vilka konsekvenser och alternativ som ska utredas och hur. Bedömningsprogrammet kungörs i dagstidningar och läggs fram offentligt åtminstone för en månad, i allmänhet för två månader. Under denna tid kan allmänheten lämna in anmärkningar och kommentarer. Förutom myndigheterna kan utlåtanden ges av alla dem vars förhållanden eller intressen projektet kan komma att påverka.
Därefter samlar den regionala miljöcentralen in anmärkningarna och utlåtandena samt ger utifrån dem ett eget utlåtande till Fingrid för utarbetandet av konsekvensbeskrivningen.

Konsekvensbeskrivning

I konsekvensbeskrivningen redogörs för projektets miljökonsekvenser. Beskrivningen kungörs på samma sätt som ovan och läggs fram offentligt för 30–60 dygn. Under denna tid kan man lämna in anmärkningar och kommentarer om beskrivningen. Regionala miljöcentralen samlar anmärkningarna och myndighetsutlåtandena samt ger ett eget utlåtande. Därefter beslutar Fingrid hurdan lösning som ska väljas för den fortsatta planeringen.

MKB stödjer beslutsfattandet

Fingrid ansvarar för innehållet i tillståndsansökan, dvs. för hurdan ledningssträcka man avser ansöka om, och bedömningen av miljökonsekvenserna är till hjälp vid beslutet. Vid ansökan om tillstånd att bygga och inlösningstillstånd för 400 kV ledning ska miljökonsekvensbeskrivningen bifogas ansökan.

MKB-förfarandet tar i allmänhet ett till ett och ett halvt år i anspråk.