;

Inlösningsförfarande och ersättningsyrkande

Inlösningsförrättning

Statsrådets beslut om inlösningstillstånd och tillstånd för förhandsbesittningstagande lämnas in till Lantmäteriverkets lokala serviceställe, som anhängiggör inlösningsförrättningen. Storleken på inlösningsersättningen till markägarna definieras och bestäms av en inlösningskommission, som leds av en av Lantmäteriverket anställd förrättningsingenjör. De övriga medlemmarna i kommissionen är två av kommunfullmäktige utsedda gode män. Ingen representant från Fingrid ingår i kommissionen eller är med om att besluta om ersättningar.

Markägarna får en personlig kallelse till det första mötet om inlösningsförrättningen. På detta inledande möte redogörs bl.a. för inlösningstillståndets betydelse och för de praktiska åtgärderna i anknytning till inlösningsförrättningen och byggandet av ledningen. På detta möte behandlas även frågor som gäller förskottsersättning. Användningen av privatvägar under byggnadstiden avtalas om separat. Vid behov anordnas vägbesiktningar i närvaro av en utomstående expert.

Inlösningsersättningar

Markägaren har rätt till full ersättning för de ekonomiska förluster som kraftledningsprojektet ger upphov till. Inlösningsersättningen består av ersättning för föremål och ersättning för men samt skadestånd.

Ersättningen för föremål fastställs bl.a. för marken i ledningsområdet och stolparealer. Vid fastställandet av ersättningen strävar inlösningskommissionen efter att bedöma hur mycket kraftledningen stör nuvarande eller planerad markanvändning som man känner till. 

Ersättning för men fastställs bl.a. för stolpolägenheter på odlad mark. Storleken på ersättningen fastställs bl.a. utifrån formen och storleken på det område som berörs av olägenheten samt odlingens intensitet.

Skadestånd fastställs bl.a. för stormfällen, förtida avverkning av trädbestånd eller förlust av plantbestånd. Uppgifterna om trädbeståndet i skogsmark, såsom skogstyp, ålder, trädslag och täthet värderas före avverkning. 

Förrättningsförfarande

En del av ersättningarna, dvs. ca 75 procent av ersättning för föremål, kan betalas i förskott om markägaren yrkar på detta. Beloppet av de slutliga ersättningarna kan fastställas först när ledningen har byggts färdigt. Dessförinnan reserveras markägaren tillfälle att lägga fram sitt ersättningsyrkande för förlusterna till inlösningskommissionen, antingen skriftligen eller muntligen. Ersättningarna förutsätter dock inget yrkande, eftersom kommissionen fastställer ersättningarna å tjänstens vägnar också utan yrkande från markägaren. Kommissionen utför en terrängbesiktning i inlösningsområdet och konstaterar det slutliga läget som stöd för bestämningen av ersättningarna.

Inlösningsersättningen är en engångsersättning i form av pengar. Till de markägare som ingått föravtal betalar Fingrid en avtalad specialersättning. 

De slutliga ersättningarna ska betalas inom tre månader från slutförd inlösningsförrättning. På ersättningarna betalas lagstadgad ränta på sex procent från och med den dag byggnadsarbetet inleddes. Betalningen av ersättningar pågår ungefär ett år efter att ledningsarbetet har slutförts.

Skador under arbetets gång

Under byggnadsarbetets gång strävar man efter att undvika uppkomsten av skador. Trots iakttagen försiktighet kan det uppstå skador på diken, vägar, åkrar, trädbeståndet osv. Fingrid befullmäktigar en entreprenör som reparerar skadan eller ersätter markägaren direkt för observerade eller av markägaren anmälda skador till följd av ledningsbygget allteftersom skador uppkommer eller efter att byggnadsarbetet har slutförts. Om samförstånd inte uppnås om skadorna behandlas meningsskiljaktigheterna av inlösningskommissionen.