;

Begränsningar vid inlösning

En inlösning av nyttjanderätten begränsar ägarens rättigheter på följande sätt:

 • Mellan ledningsstolparnas konstruktioner och inom tre meter från stolparna får man inte bygga något slags konstruktioner eller anordningar med undantag av vanliga stängsel.
 • Stängslen får inte fästas i stolparna.
 • Diken får inte grävas och vägrätt får inte upprättas närmare än tre meter från stolpkonstruktionerna. Avståndet räknas från dikets eller grävningens rasfria kant.
 • På ledningsgatan får man inte ha träd att växa och inte heller ha byggnader eller andra konstruktioner eller anordningar som är högre än två meter, med undantag av vanliga stängsel, och inga byggnader får byggas i omedelbar anslutning till ledningsgatan.
 • Träden som växer på den 10 meter breda kantzonen på båda sidor om ledningsgatan får vara högst 10 meter höga vid kanten av ledningsgatan, och på övriga delar av kantzonen får träden vara så mycket högre som trädens avstånd till ledningsgatans kant utgör.
 • På ledningsgatan eller i närheten av den får man inte bedriva sådan verksamhet som kan medföra fara för användningen av ledningen och risk för att ledningen inte hålls i skick.

Genom dessa begränsningar förbehålls ledningsägaren följande rätt att använda fastigheten för att kunna bygga, använda, underhålla och förnya ledningen:

 • Rätt att anlägga och upprätthålla en kraftledning med stolpar, ledare och andra anordningar på ledningsgatan.
 • Rätt att utföra mätningar på ledningsgatan samt göra jordningar. De skador som detta under pågående arbete orsakar markägarna ersätts separat.
 • Rätt att hålla ledningsgatan fri från träd, sly och andra föremål som kan störa användningen av ledningen och underhållet av den.
 • Rätt att från ledningsgatan avlägsna byggnader och andra konstruktioner för vilka det inte separat har avtalats om att de får bli kvar eller att de får byggas där.
 • Rätt att på lämpligt sätt märka ut ledningsgatans gränser så att de lätt kan urskiljas.
 • Rätt att märka ut de träd som växer på kantzonerna och av särskilda skäl också utanför ledningsområdet och som på grund av sin storlek kan utgöra en fara för ledningen samt fälla sådana träd, ifall skogsägaren själv inte sköter om att de blir fällda. Markägaren ersätts separat för den skada som orsakas av att träd utanför ledningsområdet måste fällas.
 • Rätt för dem som arbetar för ledningsägaren att röra sig till fots eller med fordon längs ledningsgatan från stolpe till stolpe samt att för detta ändamål anlägga tillfälliga körvägar och trummor där, bygga och underhålla nödvändiga grindar i de stängsel som finns på ledningsgatan samt utnyttja vägar och stigar som leder till ledningsgatan och hör till fastigheten samt vid behov använda andra områden för att röra sig till fots eller med motordrivna fordon eller med andra arbetsmaskiner.