Projektets skeden

Nedan beskrivs de olika skedena i anknytning till byggandet av en kraftledning.
 

Tillstånd att bygga

Vid handläggningen av ansökan om tillstånd att bygga tar elmarknadsmyndigheten ställning till hur nödvändigt ledningsprojektet är.
 

Terrängundersökningar

För undersökningar av terrängen kring den planerade ledningen ansöker Fingrid om tillstånd hos länsstyrelsen. Tillståndet ger Fingrid rätt att undersöka alternativa ledningssträckningar. Alla markägare ska underrättas om terrängundersökningarna sju dygn innan undersökningarna börjar. Vid behov kan terrängundersökningar startas redan under MKB-förfarandet. Eventuella skador som uppstår vid undersökningarna ersätts antingen under undersökningarnas gång eller efter slutförda undersökningar.
 

Planering

Utifrån terrängundersökningarna planeras den slutliga ledningssträckningen och stolparnas placering och de märks ut i terrängen. I det här skedet kan markägaren ännu lägga fram egna synpunkter.
 

Ansökan om inlösningstillstånd

Handels- och industriministeriet handlägger ansökan om inlösningstillstånd och om tillstånd för förhandsbesittningstagande av ledningsområdet. Till ansökan bifogas kartor, redogörelser för vad inlösningen gäller och beskrivning av miljökonsekvenserna samt kontaktmyndighetens utlåtande. Dessförinnan anordnas antingen ett möte där man hör de berörda enligt inlösningslagen eller så strävar man efter att ingå föravtal med de berörda om byggandet av ledningen.
 
Handels- och industriministeriet begär utlåtanden av myndigheter, kommuner och parter som inte har ingått föravtal med Fingrid eller som man inte ännu har hört på annat sätt. När alla utlåtanden har inkommit begär ministeriet bemötanden av Fingrid.
 

Inlösningstillstånd

Inlösningstillstånd och tillstånd för förhandsbesittningstagande utfärdas av statsrådet och beslutet kan överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen. Handläggningen av inlösningstillstånd tar i allmänhet ett halvt till ett år i anspråk.