;

Pågående projekt

Vid Fingrid baseras nätplaneringen och samarbetet med intressentgrupperna på kundernas och elmarknadens behov. Fingrids uppgift är att främja elmarknadens funktion i Finland och internationellt. Vid planering av ledningssträckningar och vid underhållsarbete på ledningarna ges markägarna, kraftledningens grannar och andra berörda möjlighet att framföra sina synpunkter, diskutera och samarbeta i frågor som rör projektplanen och hur den ska genomföras. I upphandlingarna följs försörjningslagen. Investerings- och underhållsarbetena konkurrensutsätts. Valet sker med beaktande av inte bara priset utan också kvaliteten på leverantörens verksamhet samt säkerhets- och miljölösningar.

För mera information på finska hittar du här.

Projekt på karta

Fingrid använder en karta som har utarbetats i samarbete med Logica. Kartan är på finska. Via den här kartan kan man granska projekt. Kartan, som öppnas på en ny sida, hittar du här.