Kraftöverföringsnät

Elsystemet i Finland består av kraftverk, stamnät, regionnät, distributionsnät samt elkonsumenter. Fingrid Abp upprätthåller det stamnät som används för elöverföring i Finland. Stamnätet består av cirka 14 600 kilometer kraftledningar samt nästan 120 elstationer. Cirka 75 procent av all den el som överför i Finland går via det landsomfattande stamnätet. 

Stamnätet är en del av det samnordiska elsystemet tillsammans med systemen i Sverige, Norge och östra Danmark. Från Estland till Finland finns det dessutom en likströmsförbindelse, med vilken dessa system, som fungerar enligt olika principer, kan förenas.