Allmän beskrivning

Elsystemet i Finland består av kraftverk, stamnät, regionnät, distributionsnät samt elkonsumenter. Det är en del av det samnordiska elsystemet tillsammans med systemen i Sverige, Norge och östra Danmark. Från Ryssland och Estland till Finland finns det dessutom en likströmsförbindelse, med vilken dessa system, som fungerar enligt olika principer, kan förenas. På motsvarande sätt är det samnordiska systemet kopplat till systemet i Centraleuropa med hjälp av likströmsförbindelser.

Fingrid är ett företag som ansvarar för att stamnätet fungerar. Stamnätet är ett huvudnät för elöverföring till vilket stora kraftverk, fabriker och regionala distributionsnät är anslutna.

Finlands stamnät, som Fingrid har hand om, omfattar

• 5100 km 400 kV kraftledningar (kV = kilovolt = 1000 volt) 
• 1300 km 220 kV kraftledningar 
• 7300 km 110 kV kraftledningar
• HVDC (ägande och underhåll tillsammans med motståndaren): 400–500 kV: 216 km, 150 kV:  53 km
• 116 elstationer.

Stamnätet betjänar elproducenter och elkonsumenter och möjliggör handel mellan dessa parter i hela landet samt även handel över landets gränser. Största delen av den el som förbrukas i Finland överförs via stamnätet.
Fingrid ansvarar för övervakning av stamnätet, planering av drift, balanstjänst, underhåll, byggande och utveckling av nätet samt främjande av elmarknaden.

Investeringar

Fingrid investerar sammanlagt 1,2 miljarder euro i stamnätet under 2015–2025, vilket betyder en investering cirka 110 miljoner euro varje år. Målet är att bygga nästan 3 000 kilometer kraftledningar och cirka 30 nya elstationer. Det riksomfattande investeringsprogrammet för stamnätet baseras på Finlands långsiktiga klimat- och energistrategi enligt vilken Finland har som mål att minska växthusgasutsläpp, övergå från importberoende vad gäller el till självförsörjning samt byta ut produktion baserad på fossila bränslen. I elproduktionen är målet att öka kärnkraft och förnyelsebar energi, dvs. skogsenergi och vindkraft. Stamnätet måste kunna ta emot ny produktion men utveckling av nätet påverkas även av andra faktorer, såsom förändringar i elförbrukning, avvecklad produktion och ombyggnad av det gamla nätet.

På långa överföringsförbindelser och höga överföringseffekter i stamnätet används höga spänningsnivåer för att minska förlusterna i elöverföringen. Inget behov att använda högre spänning i Finland än i nuläget förutses.

Stamnätet i Finland är byggt huvudsakligen med utnyttjande av luftisolering, dvs. elstationerna är placerade utomhus och kraftledningarna är luftledningar. Kablar används i liten utsträckning eftersom de med de typiskt långa överföringsavstånden i Finland skulle bli oskäligt dyra och begränsa markanvändningen på de områden där kablar lagts ned. Då gamla elstationer byggs ut eller om det utrymme som står till buds är mycket begränsat används s.k. gasisolerade ställverk, där de spänningsförande delarna är inneslutna i ett metallhölje som innehåller isoleringsgas under tryck.


För att nå tillräcklig överföringskapacitet och driftsäkerhet så effektivt och ekonomiskt som möjligt övervägs ständigt idrifttagning och utveckling av ny teknik. Detta sker normalt med hjälp av forsknings- och utvecklingsprojekt. 


Regionnät

Regionnäten är kopplade till stamnätet och överför el regionalt i allmänhet med en eller flera 110 kV ledningar. Distributionsnäten är direkt kopplade till stamnätet eller utnyttjar stamnätets tjänster via regionnätet. Distributionsnäten har en spänningsnivå på 0,4‒110 kV. Hushållen är anslutna till distributionsnäten. Industrin, handeln, tjänster och annan förbrukning (t.ex. lantbruk) är anslutna till distributions-, region- eller stamnätet beroende på situation.

Kraftverken ansluts till distributions-, region- eller stamnätet beroende på situation.