• Framsida /
  • Elmarknaden /
  • Datahub importerar information om elförbrukningsplatser till ett enda system

Datahub importerar information om elförbrukningsplatser till ett enda system

I Finland införs i februari 2022 ett centraliserat informationsutbytessystem för detaljhandelsmarknaden för el, en datahub. I enlighet med elmarknadslagen kommer information med anknytning till en elförbrukningsplats, såsom kund- och förbrukningsinformation, att lagras i datahubben. Avsikten är att systemet ska snabba upp informationsutbytet mellan olika parter, när informationen är tillgänglig samtidigt – rättvist och aktuellt – för alla som är berättigade till den. 

Till det centraliserade informationsutbytessystemet, datahubben, flyttas ca 80 elöverföringsansvariga och 80 elförsäljningsbolag. Att centralisera information från olika aktörers system till en plats kommer att förbättra den kundservice som elbolagen tillhandahåller, när informationen är tillgänglig informationssäkert, jämlikt och aktuellt för alla berättigade parter. Detta snabbar upp servicen, bland annat vid byte av elförsäljare. Hittills har information med anknytning till elförbrukningsplatser varit utspritt i olika elförsäljares och distributionsnätbolags system.

Information om mer än tre miljoner elförbrukningsplatser utbyts varje dag och totalt utbyts hundratals miljoner informationsmeddelanden mellan företag varje år, så ett gemensamt system kommer att snabba upp informationsutbytet avsevärt. Flytten till datahubben kommer också att minska antalet fel i marknadsprocesserna och underlätta kombinerande av flera förbrukningsplatser till samma elförsäljningsavtal. Det gemensamma systemet främjar fullständigt utnyttjande av smarta nät och smarta mätare, och möjliggör också utveckling av nya applikationer till nytta för elanvändare, exempelvis energibesparing eller förbrukningsövervakning.

Integritetsskydd och informationssäkerhet spelar en viktig roll

Information med anknytning till en elförbrukningsplats, såsom kund- och förbrukningsinformation, lagras i systemet i enlighet med elmarknadslagen. Integritetsskydd och informationssäkerhet har spelat en särskilt viktig roll vid utvecklingen av systemet. Informationen är tekniskt skyddad på många olika sätt, och förmedlas tillförlitligt och säkert mellan olika parter. Vid förmedling av information ska särskild uppmärksamhet fästas vid att informationen ska erhållas enbart av den person eller det företag som har rätt till förmedlade informationen. All information som har matats in i systemet är spårbar.

Funktionen hos ett centraliserat informationsutbytessystem förutsätter att information om elförbrukningsplats och kunder återfinns korrekt i systemet. För att säkerställa ett säkert informationsutbyte ska varje elförbrukningsplats och dess ägare kunna identifieras med säkerhet. För identifiering av kundinformation används för konsumentkunders del personbeteckningen och för företagens del FO-numret.

Egen information som finns lagrad i systemet kan kontrolleras

Utöver elbolagens kundtjänstportaler kommer den information som lagras i datahubben att efter ibruktagandet av systemet i mars finnas tillgänglig för granskning via den egna kundtjänstportalen. Utöver egna personuppgifter kommer man i tjänsten också att se kundinformation med anknytning till elförbrukningsplatsen. Vid inloggning i tjänsten används säker inloggning som tillhandahålls av tjänsten suomi.fi. Via tjänsten kan en elanvändare också bemyndiga en tredje part att verka på datahubben för elanvändarens räkning. Ibruktagandet av kundtjänstportalen kommer att meddelas separat.

Datahubben administreras av Fingrid Datahub Oy, ett dotterbolag till Fingrid.