Raportointi

Raportoimme yritysvastuusta osana vuosikertomusta soveltaen integroidun raportoinnin periaatteita. Läpinäkyvyyden ja vertailukelpoisuuden varmistamiseksi olemme raportoineet kansainvälisen yritysvastuun GRI-viitekehyksen (Global Reporting Initiative) mukaisesti vuodesta 2011 alkaen. Raportoimamme tiedot on koottu GRI-indeksiin.

Olemme ottaneet huomioon myös valtionyhtiöiden yritysvastuuraportoinnin sekä pörssien ESG-raportointioppaan vaatimukset. Vuosikertomus toimii YK:n Global Compact -aloitteen mukaisena Communication on Progress (COP) -raporttina. Hallituksen toimintakertomuksessa raportoimme myös muista kuin taloudellisista tiedoista. Vuoden 2019 yritysvastuuraportointimme on ulkoisesti varmennettu.

Fingrid raportoi verojalanjäljestään eikä tee erityisjärjestelyitä verojen minimoimiseksi. Osingot maksetaan pääosin Suomen valtiolle ja suomalaisille eläke- ja vakuutusyhtiöille (ks. vuosikertomus: Talous ja rahoitus).

Fingrid on ensimmäinen suomalainen yritys, joka laski liikkeelle vihreän joukkovelkakirjan, ns. green bondin vuonna 2017. Green bondilla rahoitetaan hankkeita, joilla arvioidaan olevan pitkäaikaisia nettopositiivisia ympäristövaikutuksia. Green bond -hankkeet liittävät Fingridin sähköverkkoon uusiutuvaa energiantuotantoa, vähentävät sähkön siirtohäviöitä tai luovat älykkäitä, energiaa ja ympäristöä säästäviä ratkaisuja. Fingrid raportoi verkkosivuillaan sijoittajat-osiossa vuosittain Green bondilla rahoitettujen hankkeiden vaikutuksia erillisellä vaikuttavuusraportilla. Vuodesta 2019 alkaen näiden hankkeiden osalta raportoidaan myös vältettyjen epäsuorien hiilidioksidipäästöjen arvioitu määrä hiilidioksidiekvivalenttitonneina.