;

Yritysvastuun periaatteet

Jokainen fingridiläinen sitoutuu noudattamaan työssään yhtiön vastuullisuusperiaatteita, joiden perustana ovat Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloite sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia ohjaavat periaatteet. Fingrid on sitoutunut Global Compact -aloitteen ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristönsuojeluun ja korruptionvastaisuuteen liittyviin periaatteisiin. Osana vastuullisuusperiaatteitamme olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisiä ja ihmisoikeuksia. Olemme sitoutuneet eettisiin periaatteisiin myös tekoälyn käytössä.

Fingridin ulkoistamiseen perustuvassa liiketoimintamallissa vastuullisilla hankintakäytännöillä on vaikuttavuutta. Hankinnoissa sopimuskumppaneilta edellytetään sitoutumista Fingridin yritysvastuuvaatimuksiin, joiden toteutumista valvotaan riskiperusteisesti (katso lisää auditoinneista vuosikertomuksestamme).

Fingridin liiketoiminnan vaikutus YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

Olemme määritelleet Fingridin toiminnan linkittymisen vuonna 2015 julkaistuihin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (Sustainable Development Goals). Yhteensä 17:sta tavoitteesta edistämme  osaltamme erityisesti seuraavia:

  • Edullinen ja puhdas energia. Turvaamme yhteiskunnalle varman sähkön ja edullisen siirtohinnoittelun kantaverkossa. Yhteiskunnan vaatimus häiriöttömän sähkön saamiseksi vahvistuu ja sähköhuollon vakavat häiriöt ovat suurimpia turvallisuusuhkia. Investointiohjelmamme parantaa sähkönsiirron luotettavuutta. Turvaamme myös toimivat sähkömarkkinat ja olemme sähkömarkkinapalveluiden edelläkävijä.
  • Kestävä teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuurit. Ylläpidämme ja kehitämme tärkeää sähkönsiirron infrastruktuuria asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeisiin. Kantaverkon kehittämisohjelmamme mittavat investoinnit työllistävät palvelutoimittajiamme useiden satojen henkilötyövuosien edestä. Olemme aktiivisia kansainvälisessä yhteistyössä ja innovointitoiminnassa, kun alalla kehitetään tulevaisuuden teknologioita.
  • Ilmastoteot. Ilmastonmuutoksen torjunnasta seuraava sähkön tuotantorakenteen muutos aiheuttaa muutoksia sähköjärjestelmässä. Mahdollistamme uuden energiantuotannon liittämisen kantaverkkoon. Varmistamme järjestelmäreservien riittävyyden myös tulevaisuudessa ja valmistaudumme joustavan tuotantokapasiteetin vähenemiseen samalla kun kehitämme sähkömarkkinoita ilmastoneutraalin sähköjärjestelmän tarpeisiin. Minimoimme sähkönsiirrossamme tapahtuvia, ilmastovaikutusta aiheuttavia energiahäviöitä.
     

Liiketoimintamme tukee myös näitä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita:
 

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo. Kohtelemme kaikkia kunnioittavasti ja reilusti Fingridin toimintaperiaatteiden mukaisesti ja varmistamme tasapuoliset toimintatavat eri sukupuolten välillä.
  • Ihmisarvoinen työ ja kestävä talouskasvu. Edistämme osaltamme teknologian uudistamista ja innovaatioita sekä resurssitehokkuutta. Haluamme olla Suomen parhaita työpaikkoja, tukipilarinamme hyvinvoiva työyhteisö. Edistämme vastuullisia liiketoimintatapoja koko toimitusketjussamme.
  • Vastuullinen kuluttaminen. Varmistamme kestävän kulutuksen ja toimintatavat omassa toiminnassamme ja pyrimme toimimaan esimerkkinä muille. Hyödynnämme voimajohtohankkeissamme ensisijaisesti olemassa olevia voimajohtokäytäviä. Kierrätämme työmaidemme jätteet lähes 100-prosenttisesti.
  • Maanpäällisen elämän suojelu. Haluamme vähentää voimajohtohankkeidemme haitallisia vaikutuksia luonnon monimuotoisuudelle, maisemalle ja maankäytölle. Sitoutamme palvelu- ja tavarantoimittajamme ympäristövastuullisiin toimintatapoihin.
  • Yhteistyö ja globaali kumppanuus. Kantaverkkoyhtiönä toimintamme vaikuttaa moneen sidosryhmään ja vuorovaikutus asiakkaiden ja yhteiskunnan hyväksi on tärkeää. Yhdistämme oman ydinosaamisemme parhaiden toimijoiden kanssa ja edistämme kestävää kehitystä ja vastuullisia toimintatapoja globaalisti hankintojemme kautta. Toimimme kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa ja teemme toimialayhteistyötä, tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä oppilaitosyhteistyötä. Edistämme julkisen ja yksityissektorin välisiä kumppanuuksia. Fingrid on mukana työ- ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmässä, jonka tehtävä on selvittää älyverkkojen mahdollisuuksia sähkömarkkinoille.