Työnantajalupaus

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Jokainen fingridiläinen on omalta osaltaan turvaamassa asiakkaidemme ja yhteiskunnan sähkönsaantia ja muovaamassa tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Jokainen fingridiläinen on omalta osaltaan turvaamassa asiakkaidemme ja yhteiskunnan sähkönsaantia ja muovaamassa tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.

Fingridin työntekijät ovat tiivis joukkue, jota yhdistää monipuolinen asiantuntemus, aktiivinen tiedon jakaminen ja yhteisöllinen ilmapiiri. Kannustamme työntekijöitä jatkuvaan työssä oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Ennakkoluulottomuus, rohkeus ja avoimuus ovat valttejamme, kun viemme yhdessä Suomea kohti tulevaisuuden sähköjärjestelmää.

Monimuotoisuus osana toimintaperiaatteita ja organisaatiokulttuuria

Fingrid on sitoutunut edistämään monimuotoisuutta kaikessa toiminnassaan. Yhtiö takaa yhdenvertaiset mahdollisuudet, oikeudet ja kohtelun kaikille työntekijöilleen, ja hyödyntää henkilöstönsä erilaista osaamista sekä johtaa toimintaansa tuloksellisesti. Monimuotoisuuden edistäminen on osa yhtiön toimintaperiaatteita.

Fingrid kohtelee henkilöstöään ja kaikkia yhteistyökumppaneitaan syrjimättömästi riippumatta esimerkiksi iästä, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisestä taustasta, kielestä, maailmankatsomuksesta, uskonnosta, terveydentilasta, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, poliittisesta taustasta, taloudellis-sosiaalisesta asemasta tai siviilisäädystä.

Työnantajalupauksemme mukaisesti meillä on yhteisöllinen ilmapiiri, ja organisaatiokulttuurimme ja johtamiskäytäntömme ovat kaikkia kunnioittavia, oikeudenmukaisia ja suvaitsevaisia. Tunnistamme yksilöiden erilaisuuden ja potentiaalin, ja parannamme toimintakykyämme tarjoamalla olosuhteet, joissa jokainen työntekijä voi käyttää osaamistaan ja voi hyvin. Teemme jatkuvasti töitä toimintatapojemme yhdenvertaisuuden, diversiteetin ja oikeudenmukaisuuden kehittämiseksi.

Monimuotoisuusjohtaminen on osa Fingridin henkilöstöjohtamista ja sen toteutuminen varmistetaan osana toimintaperiaatteitamme muun muassa esimiestyössä sekä henkilöstölle suunnattujen valmennusten kautta. Vastuu monimuotoisuuden toteutumisesta kuuluu jokaiselle fingridiläiselle.

 

Fingridiläisiä keltainen kuva
Fingridiläisiä keltainen kuva
Sulje