Työkulttuurimme

Fingrid työnantajana Yhtiön arvot – avoimuus, tasapuolisuus, tehokkuus ja vastuullisuus – ovat yrityskulttuurimme perusta. Fingrid tukee aktiivisesti henkilöstönsä ammattitaidon ja asiantuntijatyön kehittämistä. Työhyvinvointi ja -turvallisuus varmistetaan noudattamalla yhteisesti sovittuja henkilöstö- ja tasa-arvoperiaatteita sekä työsuojelun toimintaohjelmaa. Henkilöstöstrategian tavoitteena on tuottava, innovatiivinen ja hyvinvoiva työyhteisö. Tähän tavoitteeseen päästäkseen yhtiö kerää säännöllisesti palautetta eri mittarein ja kyselyin.

Hyvä johtaminen ja esimiestoiminta ovat edellytyksiä tuottavalle, innovatiiviselle ja hyvinvoivalle työyhteisölle. Työyhteisön johtamisen tavoitteena on yhtiön tuloksellisuuden jatkuva parantaminen. Tavoitteena on hoitaa ydintehtävät tehokkaasti ja tuottavasti, ja samalla löytää uusia ja parempia tapoja tehdä töitä sekä parantaa tuottavuutta. Osaamisen johtamisen tavoitteena on vastata tulevaisuuden haasteisiin asettamalla oppimistavoitteita ja kehittämällä jatkuvasti moni-osaamista. Hyvinvoinnin johtamisen tavoitteena on luoda Fingridistä jatkuvasti uudistuva työyhteisö, joka tarjoaa mielekkäitä työtehtäviä ja huolehtii henkilöstönsä työturvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Yhtiömme ilmapiiri on avoin ja osallistava, ja se kannustaa rohkeuteen, erilaisten ideoiden esittämiseen ja rakentavan palautteen ja parannusehdotusten antamiseen.

Työhyvinvointi ja työsuojelu

Fingridin henkilöstöllä on käytettävissään kattavat ja monipuoliset työterveys- ja työhyvinvointipalvelut. Yhtiössä käynnistetään säännöllisesti erilaisia henkilöstön hyvinvointiohjelmia, joiden tavoitteena on kehittää henkilökohtaista hyvinvointia sekä varmistaa organisaation kestävä toimintakyky. Työterveyshuolto on aktiivisesti mukana kampanjoissa. Hyvinvointiohjelmien ohella yhtiö panostaa henkilöstön vapaa-ajan- ja harrastustoiminnan tukemista eri muodoin.

Työsuojelussa pitkäjänteinen työ on näkynyt viime vuosina työtapaturmien vähäisenä määränä. Palvelutoimittajien ja ulkopuolisten turvallisuuden varmistaminen työmailla sekä kantaverkon läheisyydessä ovat Fingridin keskeisiä tavoitteita.

Tasa-arvo

Fingridin laatii vuosittain tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä henkilöstöryhmien edustajien kanssa. Siinä arvioidaan nykyinen työpaikan tasa-arvotilanne, aikaisempien toimien toteutuminen ja käynnistettäväksi suunnitellut toimet. Tavoitteena on estää syrjintä ja edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä varmistaa, ettei kukaan joudu eriarvoiseen asemaan syntyperän, uskonnon, iän tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Henkilöstö

Vuoden 2016 lopussa Fingridissä oli töissä 334 henkilöä, joista vakituisessa työsuhteessa oli 291 henkilöä. Fingridissä tehdään tärkeää työtä suomalaisten sähkönsaannin turvaamiseksi. Sähkö on välttämätön osa kaikkien suomalaisten arkipäivää.

Yhtiön arvot ovat Fingridissä yhtiön toiminnan ja työnteon perusta. Niiden varaan rakentuu yrityskulttuurimme, toimintatapamme niin työyhteisön sisällä kuin suhteissa asiakkaisiin, yhteiskuntaan ja muihin sidosryhmiin.

Strategiamme ja toimintaperiaatteemme tähtäävät siihen, että Suomi saa sähkönsä häiriöttä ja sähkömarkkinat toimivat joustavasti nyt ja tulevaisuudessa. Haluamme olla kantaverkkotoiminnan kansainvälinen esikuva. Päämääriemme saavuttamiseksi meillä on moderni, tehokas, matala matriisiorganisaatio sekä edistyksellinen, kannustava, henkilöstön sitoutumista ja jatkuvaa kehittymistä tukeva henkilöstöpolitiikka. Teemme vastuullisia valintoja, joilla vaikutamme nykyisten ja tulevien suomalaisten elämään. Tiedostamme, että tänään suunnittelemiemme ratkaisujen onnistuminen punnitaan ehkä kymmenen tai vasta kolmenkymmenen vuoden päästä.

 Yhteiskuntavastuumme piiriin kuuluu Suomen sähköjärjestelmän toimivuus ja kantaverkon luotettavuus osana pohjoismaista sähköjärjestelmää. Vastuumme kattaa myös toimintamme taloudellisuuden sekä huolenpidon henkilöstöstä ja ympäristöstä.

Työyhteisön kehittämisen tueksi toteutamme vuosittain eri mittauksia ja kyselyjä. Työyhteisön ilmapiiriä mitataan säännöllisesti henkilöstökyselyn kautta. Vuonna 2016 vaihdoimme kyselyä ja toteutimme PeoplePower®-tutkimuksen Corporate Spiritin kanssa.

Parempi Työyhteisö (ParTy) - ja PeoplePower-vertailuluvut 

Lopuksi

Fingrid jatkaa edelleen panostuksia työnantajamaineensa kehittämiseksi sekä oppilaitosyhteistyön tiivistämiseksi kantaverkkotoiminnalle keskeisten oppilaitosten kanssa. Tavoitteena on lisätä yhtiön tunnettavuutta niin työmarkkinoilla kuin yhtiölle keskeisten alojen opiskelijoiden keskuudessa. Työnantajamainekampanjointia toteutetaan osana yhtiön työnantajamaineen hallintaa ja energia-alan houkuttelevuutta.