Merkityksellistä työtä suomalaisten hyväksi

Oman työn toimitusjohtaja_brändikuva_toimisto2019.jpg

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Jokainen fingridiläinen on omalta osaltaan turvaamassa asiakkaidemme ja yhteiskunnan sähkönsaantia ja muovaamassa tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.

Me fingridiläiset olemme tiivis joukkue, jota yhdistää monipuolinen asiantuntemus, aktiivinen tiedon jakaminen ja yhteisöllinen ilmapiiri. Meillä kannustetaan jatkuvaan työssä oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Ennakkoluulottomuus, rohkeus ja avoimuus ovat valttejamme, kun viemme yhdessä Suomea kohti tulevaisuuden sähköjärjestelmää.

Mielenkiintoiset ja itsenäiset työtehtävät, työn merkityksellisyys, osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet sekä vahva yhteisöllinen me-henki tekevät Fingridistä yhden Suomen parhaista työpaikoista. Meillä jokainen on oman työnsä toimitusjohtaja ja yhdessä olemme toistemme työtä tukeva, vahva ja yhtenäinen joukkue. 


Tutustu avoimiin työpaikkoihin Fingridin urasivuilla.

Työnantajalupaus

Teemme merkityksellistä työtä turvaamalla suomalaisille varman sähkön ja mahdollistamalla tulevaisuuden puhtaan sähköjärjestelmän. Pidämme yllä kehittymiseen kannustavaa, yhteisöllistä ja avointa työilmapiiriä, jossa jokainen saa olla oman työnsä toimitusjohtaja. Lupaamme, että Fingrid on jatkossakin yksi Suomen parhaista työpaikoista.

Kehittämiseen kannustetaan

Osaamisen ylläpito ja jatkuva kehittäminen on yksi Fingridin menestystekijöistä. Meillä tuetaan aktiivisesti henkilöstön ammattitaidon ja asiantuntijatyön kehittämistä. Toimintaympäristön muuttuessa jokaiselta fingridiläiseltä haetaan muutoskykyä, vastuuntuntoista, oma-aloitteista ja yhteistyöhaluista oman työn toimitusjohtajuus -asennetta ja intoa oppia uutta.

Vakaa yhtiö tarjoaa mahdollisuuden työn ja uran suunnitteluun pitkällä aikavälillä. Fingridiläiset voivat kehittyä urallaan asiantuntijana ja esimiesuralla myös ihmisten johtajana. Haluamme vahvistaa jokaisen työssä oppimisen mahdollisuuksia tarjoamalla vaativia tehtäviä ja monimuotoisia projekteja. Työnkierto mahdollistaa ammatillisen kehittymisen ja monipuoliset toimenkuvat. Toiminta eurooppalaisilla sähkömarkkinoilla avaa yhä useammalle fingridiläiselle mahdollisuuden myös kansainvälisen kokemuksen lisäämiseen.  

Vastuullinen työnantaja

Vastuullisuus on meille arkipäivän tekoja, se on tapa toimia. Vastuullisuus näkyy muun muassa henkilöstön työtyytyväisyytenä ja sitoutumisena, avoimena ja välittävänä kulttuurina. Välittäminen ilmenee myös yksilöä tukevina ratkaisuina, kuten joustavina työaikajärjestelyinä, virkistäytymisen tukemisena ja kokonaisvaltaisena hyvinvointina. Olemme myös sitoutuneet Vastuullisen työnantajan periaatteisiin. Vuonna 2020 ja 2021 meidät valittiin vuoden Vastuullisimmaksi työnantajaksi. 

Fingridin henkilöstöpolitiikan mukaisesti henkilöstöä kohdellaan arvojen pohjalta kunnioittavasti ja oikeudenmukaisesti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusperiaatteita noudattaen. Yhtiössä yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat osa yrityskulttuuria. 

Fingrid on sitoutunut edistämään monimuotoisuutta kaikessa toiminnassaan. Yhtiö takaa yhdenvertaiset mahdollisuudet, oikeudet ja kohtelun kaikille työntekijöilleen, ja hyödyntää henkilöstönsä erilaista osaamista sekä johtaa toimintaansa tuloksellisesti. Monimuotoisuuden edistäminen on osa yhtiön toimintaperiaatteita.

Fingrid kohtelee henkilöstöään ja kaikkia yhteistyökumppaneitaan syrjimättömästi riippumatta esimerkiksi iästä, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisestä taustasta, kielestä, maailmankatsomuksesta, uskonnosta, terveydentilasta, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, poliittisesta taustasta, taloudellis-sosiaalisesta asemasta tai siviilisäädystä.

Työnantajalupauksemme mukaisesti meillä on yhteisöllinen ilmapiiri, ja organisaatiokulttuurimme ja johtamiskäytäntömme ovat kaikkia kunnioittavia, oikeudenmukaisia ja suvaitsevaisia. Tunnistamme yksilöiden erilaisuuden ja potentiaalin, ja parannamme toimintakykyämme tarjoamalla olosuhteet, joissa jokainen työntekijä voi käyttää osaamistaan ja voi hyvin. Teemme jatkuvasti töitä toimintatapojemme yhdenvertaisuuden, diversiteetin ja oikeudenmukaisuuden kehittämiseksi.

Monimuotoisuusjohtaminen on osa Fingridin henkilöstöjohtamista ja sen toteutuminen varmistetaan osana toimintaperiaatteitamme muun muassa esimiestyössä sekä henkilöstölle suunnattujen valmennusten kautta. Vastuu monimuotoisuuden toteutumisesta kuuluu jokaiselle fingridiläiselle.

Lue lisää vastuullisuudestamme vuosikertomuksesta.