Yleistä

Verkkosääntöjen valmistelussa keskeisiä toimijoita ovat Euroopan komissio, energia-alan valvontaviranomaiset yhteistyövirastonsa ACER:n kautta sekä eurooppalaiset kantaverkonhaltijat yhteistyöjärjestönsä ENTSO-E:n kautta. Verkkosääntöjen valmisteluprosessin eri vaiheissa kuullaan laajasti energia-alan eri sidosryhmien näkemyksiä.

Valmistelun alkuvaiheessa Euroopan Komissio pyytää ACER:a laatimaan kuuden kuukauden määräajassa puiteohjeen, joka määrittelee verkkosäännön tavoitteet periaatteellisella tasolla.

Puiteohjelman laatimisen jälkeen ENTSO-E saa komissiolta tehtäväksi laatia yhden vuoden määräajassa verkkosäännön, joka toteuttaa puiteohjeen tavoitteet. Verkkosäännöstä järjestetään sidosryhmien julkinen kuuleminen. Kuulemiseen on varattava aikaa kaksi kuukautta.

Kuulemisen päätyttyä ACER arvioi kolmen kuukauden määräajassa, toteuttaako verkkosääntö puiteohjeessa asetetut tavoitteet. Arvioinnin päätyttyä ACER voi joko suositella komissiolle verkkosäännön hyväksymistä tai palauttaa verkkosäännön ENTSO-E:lle muokattavaksi.

Jälkimmäisessä tapauksessa muutosten tekemiselle ei ole määritelty tarkkaa aikarajaa.
ACER:n tarkistuksen läpäisseet verkkosäännöt etenevät komitologiamenettelyyn, jossa Euroopan komission, Euroopan neuvoston sekä Euroopan parlamentin on löydettävä yhteisymmärrys käsiteltävästä asiasta. Komitologiamenettelyssä hyväksytyt verkkosäännöt julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, jolloin niistä tulee jäsenvaltioissa suoraan voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Jäsenvaltioiden tehtävänä on ottaa verkkosäännöt käyttöön ja varmistaa kansallisen lainsäädännön yhdenmukaisuus verkkosääntöjen kanssa.