Taseselvitysmallin muutos

Taseselvitysmalli määrittää tasepoikkeamien taloudelliset seuraamukset. Nykyisin tasepoikkeamat lasketaan erikseen tuotannolle ja kulutukselle ja näille sovelletaan eri hinnoitteluperiaatteita. Eurooppalaisen harmonisoinnin myötä Suomessa ja muualla Pohjoismaissa käytössä oleva taseselvitysmalli muuttuu lähivuosina. Erillisistä tuotanto- ja kulutustaseista luovutaan ja ne käsitellään jatkossa samassa taseessa. Tässä yhden taseen mallissa käytetään pääsääntöisesti samaa hintaa tasesähkön ostolle ja myynnille, eli samaa hinnoittelumallia kuin nykyisin kulutustaseelle (ns. yksihintajärjestelmä).

Tasesähkön hinnan tulee heijastaa reaaliaikaista säätöön käytetyn energian arvoa. Sen tulee kannustaa tasevastaavia pysymään taseessa sekä osallistumaan sähköjärjestelmän tasapainottamiseen. Yksihintajärjestelmä yhdessä 15 minuutin taseselvitysjakson kanssa kannustaa pysymään taseessa, mutta myös tukemaan järjestelmää tarvittaessa.

Vaikka yhden hinnan malli on tasehallinnan suuntaviivan mukaisesti ensisijainen malli taseselvitykselle, kantaverkkoyhtiöillä on mahdollisuus tietyissä tilanteissa soveltaa hinnoittelua, jossa tasesähkön osto- ja myyntihinnat eroavat. Esimerkiksi taseselvitysjaksolla, jolla järjestelmää on jouduttu säätämään sekä ylös- että alassäätösuuntiin, voi tulla kyseeseen osto- ja myyntihinnan erottaminen toisistaan.

Tasesähkön hinta tulee jatkossakin perustumaan säätöenergian hintaan. Tasesähkön hinnan laskenta tulee kuitenkin tarkastaa tulevaisuudessa, kun nykyisen manuaalisen säätötuotteen (mFRR) aktivointiin perustuvan säätösähkömarkkinan rinnalle tulee myös automaattisen säätötuotteen (aFRR) energiamarkkina. Tällöin molemmilla markkinoilla syntyy säätöenergialle tuotekohtaiset marginaalihinnat, ja tasesähkön hinnan laskennassa tulee ratkaista, kuinka määritetään yksi tasesähkön hinta useammasta tuotekohtaisesta hinnasta.

Uuden taseselvitysmallin tulee tavoiteaikataulun mukaan olla käytössä 18 kuukautta sen jälkeen, kun viranomaiset ovat hyväksyneet kantaverkkoyhtiöiden ehdotuksen taseselvityksen eurooppalaisesta harmonisoinnista. Ehdotus on tällä hetkellä viranomaisten käsittelyssä, ja tarkka hyväksynnän aikataulu ei ole vielä tiedossa. Fingridin tavoitteena on ollut, että taseselvitysmallin muutos, sekä varttitase toteutetaan samanaikaisesti, mutta tämä tavoite tulee uudelleen arvioida, riippuen viranomaisten hyväksymisaikataulusta sekä mahdollisesta varttitaseen viivästymisestä.

Fingridin tavoitteena on, että Suomessa käytettävä taseselvitysmalli on mahdollisimman samanlainen kuin muissa Pohjoismaissa. Taseselvityksen toteuttajana toimii jatkossakin eSett.

Tasevastaavat

Tasevastaaville taseselvitysmallin muutos tarkoittaa muutosta tasepoikkeamasta aiheutuviin taloudellisiin kustannuksiin. Suurin muutos tapahtuu siinä, että jatkossa tuotanto- ja kulutus käsitellään yhdessä ja samassa taseessa, ja tähän tasepoikkeamaan sovelletaan yksihintamallia. Tämä tarkoittaa sitä, että tasevastaava hyötyy jatkossa myös tuotannon järjestelmää tukevasta tasepoikkeamasta.

Taseselvityksessä luovutaan erillisestä tuotantosuunnitelmaan perustuvasta tasepoikkeaman laskennasta. Kantaverkkoyhtiö tarvitsee kuitenkin jatkossakin toimijoilta laadukkaita tuotantosuunnitelmia muun muassa säätötarpeen ennustamiseksi. Jatkossakin tuotantosuunnitelmat tulee lähettää kantaverkkoyhtiölle, vaikka ne eivät enää tulevaisuudessa ole osa tasepoikkeaman laskentaa.

Tällä hetkellä ei ole näkyvissä, että muutokset taseselvityksessä vaikuttaisivat tasevastaavien tai jakeluverkkoyhtiöiden raportointiin eSettille. Raportointi ei muutu, vaan tiedot toimitetaan kuten nykyisinkin. Kaikki muutokset tapahtuvat eSettin järjestelmissä.

 

Lisätietoja aiheesta

Mikko Heikkilä

Yksikön päällikkö
puh. 030 395 5113

Linkit