Pohjoismainen tasehallinta ja uudet pohjoismaiset markkinapaikat

Kantaverkonhaltijoiden keskeinen tehtävä on ylläpitää tuotannon ja kulutuksen välinen tasapaino reaaliajassa. Tasapainoa varmistavia toimenpiteitä kutsutaan tasehallinnaksi. Tasapainoa voidaan mitata sähköverkon taajuudella ja eri säätöalueiden välisillä tasevirheillä. Pohjoismaisessa sähköjärjestelmässä tasapainoa ylläpidetään nykyisin keskitetysti siten, että Norjan ja Ruotsin kantaverkonhaltijat Statnett ja Svenska kraftnät arvioivat yhteispohjoismaisilta säätösähkömarkkinoilta tilattavan säädön määrän, joka perustuu ennustettuun pohjoismaiseen tasevirheeseen.  

Sähkön tuotantorakenteen ja sähkön kuluttajien käyttäytymisen muuttuessa sähkön tuotannon ja kulutuksen ennustaminen ja siten tasehallinnan toimenpiteiden ennakointi vaikeutuu. Samanaikaisesti uusien siirtoyhteyksien myötä siirtojen vaihtelut lisääntyvät ja verkkoa käytetään yhä lähempänä teknisen siirtokyvyn ylärajaa. Tämä vaikeuttaa tasehallintaan tehtävien säätötoimenpiteiden suunnittelua.

Pohjoismaiset kantaverkonhaltijat ovat päättäneet siirtyä tasehallinnassa ns. ACE malliin (Area Control Error), jotta sähköjärjestelmän taajuudelle asetetut laatutavoitteet voidaan täyttää jatkossakin. Tässä mallissa kukin kantaverkonhaltija säätää joka hetki oman alueensa tasapainoon. Koko pohjoismainen sähköjärjestelmä on tasapainossa ja sen taajuus kunnossa, kun kukin alue säädetään joka hetki tasapainoon.

ACE-mallissa kukin kantaverkonhaltija laskee tasapainotustarpeen omille alueilleen, tasapainotustarve toimitetaan säätöenergiamarkkinapaikoille (aFRR, mFRR), jossa vastakkaissuuntaiset säädöt netotetaan mahdollisuuksien mukaan , käyttämällä edullisimmat säätömahdollisuudet ensin. Manuaalisilla säädöillä (mFRR) pyritään ennusteen perusteella säätämään tasevirhe sellaiseksi, että reaaliajassa kyetään pitämään tarjousalueen tase sallituissa rajoissa. Nopeammilla automaattisesti aktivoituvilla säädöillä (aFRR) korjataan säätövirhettä reaaliajassa. Manuaalisten ja automaattisten säätöjen suhteelliset osuudet ovat kansallisesti päätettävissä. Tähän päätökseen vaikuttavat järjestelmän säätötarpeet sekä tarjolla olevien säätöresurssien tekniset ominaisuudet ja kustannukset.

Uusi ACE-malli on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2021 alkupuolella. Reservien hankintaan ja aktivointiin toteutetaan uudet pohjoismaiset markkinapaikat automaattiselle ja manuaaliselle taajuuden palautusreserville.

ACE-malli
ACE-malli
ACE-malli
Sulje

 

Uuteen tasehallintamalliin siirrytään vaiheittain oheisen aikataulun mukaisesti. Ensimmäisenä käynnistyy pohjoismainen aFRR-kapasiteettimarkkina 2019. Tällä hetkellä aFRR-kapasiteetin hankinta toteutetaan kansallisesti. Pohjoismainen kapasiteettimarkkina manuaalisille säätötuotteille (mFRR) on tavoitteena käynnistää loppuvuonna 2019. Tässä vaiheessa ratkaistaan, onko nykyiselle kansalliselle säätökapasiteettimarkkinalle vielä tarvetta.

aFRR-säätökapasiteettimarkkinat

Yhteisien pohjoismaisien aFRR-säätökapasiteettimarkkinoiden tuloksena hankintatunteja lisätään siten, että kesään 2020 mennessä aFRR-säätökapasiteettia hankintaan kaikille vuoden tunneille. Nykyisestä hankintamallista voit lukea lisää täältä. Kesällä 2020 otetaan käyttöön 15 minuutin tuotteet säätösähkömarkkinoilla ja samalla ryhdytään vaiheittain kasvattamaan aFRR-säätökapasiteetin hankintamäärää kaksinkertaiseksi aFRR-säätöenergiamarkkinoiden käyttöönottoon mennessä.

Tarkoituksena on, että uudet pohjoismaiset säätökapasiteettimarkkinapaikat hyödyntävät eurooppalaisen lainsäädännön antamaa mahdollisuutta varata tarjousalueiden välistä siirtokapasiteettia vuorokausimarkkinoilta säätökapasiteettimarkkinoiden käyttöön. Rajasiirtokapasiteetin varaus on mahdollinen silloin, kun se on kokonaistaloudellisesti kannattavaa. Kokonaistaloudellisen hyödyn arvioinnissa otetaan huomioon reservihankinnan säästöt ja siirtokapasiteetin varaamisen markkinavaikutus. Päätös rajasiirtokapasiteetin mahdollisesta varaamisesta on tarkoitus tehdä kahta vuorokautta ennen kaupankäyntivuorokautta. Varaus perustuu toteutuneisiin säätökapasiteettitarjouksiin sekä arvioon vuorokausimarkkinoiden aluehintaeroista. Rajasiirtokapasiteetin varaus vaatii sääntelyviranomaisten hyväksynnän.

Pohjoismaissa jo käytössä olevan yhteisen säätösähkömarkkinoiden (mFRR) käyttötapaa muutetaan kesällä 2020 ottamalla käyttöön 15 minuutin aktivoinnit säätösähkömarkkinoilla. Toistaiseksi on vielä avoinna, onko tarjoukselle mahdollista asettaa hinta ja määrä erikseen varttitasolla. aFRR-säätöenergiamarkkinat on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2021 alkupuolella. Markkinatoimijoille tämä tarkoittaa mahdollisuutta tehdä hintariippuvaisia aFRR-säätöenergiatarjouksia. Siihen saakka aFRR-kapasiteetin tarjoajille maksetaan aktivoidusta säätöenergiasta säätösähkömarkkinoiden hinta.

Säätösähkömarkkinaosapuolet

Uusien pohjoismaisten markkinapaikkojen käyttöönotto on merkittävä muutos säätösähkömarkkinoiden osapuolille. Se tarkoittaa muutoksia paitsi markkinoiden laajuuteen ja kaupankäyntituotteisiin, mutta myös markkinatoimijoiden tietojärjestelmiin. Tarjoukset uusille energiamarkkinoille jätetään jatkossakin Fingridille, joka välittää ne pohjoismaisille ja eurooppalaisille markkinapaikoille.

 

 

Lisätietoja aiheesta

Maria Joki-Pesola

Hankepäällikkö
puh. 030 395 5237

Vesa Vänskä

vanhempi asiantuntija
puh. 030 395 5185