Säätösähkömarkkinoiden aggregointipilotti

Säätösähkömarkkinoiden itsenäisen aggregaattorin pilotissa kokeillaan säätösähkötarjousten antamista aggregoimalla säätökykyisiä resursseja taseketjun ulkopuolisen säätösähkömarkkinatoimijan toimesta. Säätösähkömarkkinoiden aggregointipilotointi on avoin kaikille kiinnostuneille säätösähkömarkkinatoimijoille.

Edellytyksenä osallistumiseen on pilottisopimuksen tekeminen ja tasevastuu. Pilottijakso alkaa 21.7.2020 ja jatkuu 30.4.2021 asti. Aggregaattori voi alkaa jättää säätötarjouksia Fingridin erillisen ilmoituksen jälkeen. Fingrid varaa itselleen oikeuden keskeyttää pilotti siinä epätodennäköisessä tilanteessa, jos pilotti vaikuttaa käyttövarmuuteen negatiivisella tavalla.

Energiamurroksen edetessä joustavuuden tarve sähköjärjestelmässä lisääntyy entisestään. Fingrid pyrkii kehittämään reservimarkkinoita siten, että tuotannon, kulutuksen ja sähkövarastojen koko joustopotentiaali saadaan hyödynnettyä markkinoilla, jotta sähköjärjestelmän tehotasapaino saadaan ylläpidettyä kustannustehokkaasti ja toimitusvarmasti myös tulevaisuudessa.  Avointen toimitusten ketjun ulkopuolisen toimijan joustotarjoukset vaativat uudistuksia tietojärjestelmiin, sähkömarkkinatiedonvaihtoon ja reservisopimuksiin, jotta voidaan varmistua tasapuolisista ja tehokkaista toimintatavoista. Itsenäisen aggregaattorin myötä joustavia kohteita omistavat asiakkaat saavat enemmän vaihtoehtoja joustopalveluiden toteuttajien suhteen ja yritykset voivat erikoistua esimerkiksi tiettyyn teknologiaan tai toimintamalliin.

Muutaman vuoden käynnissä olleista, Fingridin, Helenin ja Voltaliksen toteuttamista edellisistä aggregointipiloteista saadut kokemukset ovat toistaiseksi olleet rajallisia. Edellisten pilotointien myötä säätösähkömarkkinoiden minitarjouskokoa sekä kaupankäyntiin että monenkeskiseen selvitykseen liittyvää tiedonvaihtoa ja toimintamalleja on pystytty kehittämään. Vuoden 2019 pilotin aikana itsenäisen aggregaattorin jättämiä säätösähkötarjouksen aktivointeja tehtiin yhteensä 6 kertaa.

Erilaiset aggregaattorimallit ovat olleet viime vuosina keskustelussa energia-alalla. Fingridin pilotti edistää Työ- ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmän ja Energiaviraston älyverkkofoorumin käsittelemien mallien käyttöönottoa säätösähkömarkkinoille. Fingrid näkee pilotin laajentamisen mahdollisuutena kokeilla vuosina 2018-2019 aikana kokeiltujen pilottiratkaisujen skaalautuvuutta ennen varsinaisia sopimusmuutoksia. Eurooppalainen puhtaan energian lakipaketti vaatii itsenäisten aggregaattoreiden toimintamallien käyttöönottoa. Fingrid osallistuu keskusteluun ja tekee muutokset varsinaisiin säätösähkömarkkinoiden reservisopimuksiin, kun lainsäädäntö on tarkentunut.

 

Termistö:

Aggregoinnilla tarkoitetaan säätöön kykenevien pienempien sähkön tuotanto-, kulutus- ja varastokohteiden yhdistämistä suuremmiksi kokonaisuuksiksi, joita voidaan tarjota eri sähkömarkkinapaikoille. Erilaisten resurssien aggregointi on sallittu kaikilla sähkömarkkinapaikoilla jo nyt.

Itsenäisellä aggregaattorilla tarkoitetaan toimijaa, joka yhdistää joustavia kohteita ohi perinteisen sähkön toimitusketjun eli toimijaa, joka ei ole kohteiden sähkönmyyjä tai tasevastaava. Suomessa itsenäisen aggregaattorin toiminta on sallittu tällä hetkellä jo taajuusohjatuissa reserveissä (FCR-N, FCR-D ja FFR).

Taseketjulla tarkoitetaan avointen sähkötoimitusten ketjua, jonka osapuolilla on keskinäiset sopimukset sähkötaseen eli sähkön hankinnan ja toimitusten hoitamiseksi. Esimerkiksi sähkön pienkuluttajan sähköntoimituksesta vastaa sähkönmyyjä, jolla puolestaan on oltava sähkötaseen virheistä vastaava tasevastaava. Tasevastaavien sähkötaseet tasapainottaa Fingrid.