Säätösähkömarkkinoiden aggregointipilotti

Vaihtelevan sähköntuotannon osuuden kasvaessa joustavuuden tarve sähköjärjestelmässä lisääntyy. Pyrimmekin kehittämään reservimarkkinoita siten, että kaikki joustopotentiaali saadaan hyödynnettyä, jotta tehotasapaino saadaan ylläpidettyä kustannustehokkaasti myös tulevaisuudessa.


Säätösähkömarkkinoiden itsenäisen aggregaattorin pilotissa kokeillaan tarjousten aggregointia useasta taseesta ja taseketjun ulkopuolisen reservitarjoajan osallistumista säätösähkömarkkinoille. Kokemuksia haetaan muun muassa:

  • toisen tasevastaavan taseesta aggregoitujen tarjousten jättämisestä
  • kauppojen kirjauksista ja tasevirheen käsittelystä sekä
  • eri osapuolten välisestä tiedonvaihdosta.

 

Pilottikumppaneiksi valittiin Helen Oy ja Voltalis S.A. Helen toimii Suomessa sähkön myyjänä ja tuottajana. Pilotissa Helen tulee hyödyntämään kiinteistöjen varavoimaa. Voltalis on toiminut aggregaattorina Ranskassa vuodesta 2008 ja operoi tänä päivänä noin 100 000 ranskalaista kotitaloutta ja pienempiä kaupallisia kohteita. Pilotissa Voltalis aikoo keskittyä Suomessakin kulutusjouston, alustavan ilmoituksen mukaan myös kotitalouksien, aggregointiin.

Aggregaattoripilotti aloitettiin vuonna 2017, ja pilotit jatkuvat 2019 ajan, sillä vuoden 2018 aikana pilotista ei vielä saatu käytännön kokemuksia. Pilotin kokemusten perusteella voidaan tehdä päätöksiä säätösähkömarkkinoilla sovellettavan aggregaattorimallin yksityiskohdista.

Erilaiset aggregaattorimallit ovat olleet viime vuosina laajasti keskustelussa energia-alalla. Työ- ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmä suositteli loppuraportissaan itsenäisen aggregaattorin sallimista kaikille sähkömarkkinapaikoille. Fingridin pilotti edistää älyverkkotyöryhmän suositteleman mallin käyttöönottoa energiaperusteisille sähkömarkkinoille. Myös eurooppalainen vastikään hyväksytty puhtaan energian lakipaketti vaatii itsenäisten aggregaattoreiden toimintamallien käyttöönottoa.

Taseketjun ulkopuolisen reservitarjoajan sallimisella, joustavia kohteita omistavat asiakkaat saavat enemmän vaihtoehtoja joustopalveluiden toteuttajien suhteen ja yritykset voivat erikoistua esimerkiksi tiettyyn teknologiaan joustomarkkinoille osallistumisessa. Uusi toimintamalli myös lisää kilpailua eri sähkömarkkinapaikoilla. Näin saadaan lisää joustopotentiaalia markkinoille ja tehotasapainon ylläpitoon, mikä on yhä tärkeämpää sääriippuvan sähköntuotannon osuuden yhä kasvaessa.

Aggregoinnilla tarkoitetaan säätöön kykenevien pienempien sähkön tuotanto-, kulutus- ja varastokohteiden yhdistämistä suuremmiksi kokonaisuuksiksi, joita voidaan tarjota eri sähkömarkkinapaikoille. Erilaisten resurssien aggregointi on sallittu kaikilla sähkömarkkinapaikoilla jo nyt.

 

Itsenäisellä aggregaattorilla tarkoitetaan toimijaa, joka yhdistää joustavia kohteita ohi perinteisen sähkön toimitusketjun eli toimijaa, joka ei ole kohteiden sähkönmyyjä tai tasevastaava. Suomessa itsenäisen aggregaattorin toiminta on sallittu tällä hetkellä jo taajuusohjatuissa reserveissä (FCR-N ja FCR-D).

 

Taseketjulla tarkoitetaan avointen sähkötoimitusten ketjua, jonka osapuolilla on keskinäiset sopimukset sähkötaseen eli sähkön hankinnan ja toimitusten hoitamiseksi. Esimerkiksi sähkön pienkuluttajan sähköntoimituksesta vastaa sähkönmyyjä, jolla puolestaan on oltava sähkötaseen virheistä vastaava tasevastaava. Tasevastaavien sähkötaseet tasapainottaa Fingrid.