Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset

Suomen voimajärjestelmään kytkeytyvien nimellisteholtaan yli 0,5 MVA voimalaitosten tulee täyttää voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset (VJV). Ehdot ja vaatimukset koskevat myös asiakkaan sähköverkkoon liittyneitä sähkölaitteistoja ja voimalaitoksia.

Vaatimuksia noudattamalla varmistamme sen, että voimalaitos kestää voimajärjestelmän aiheuttamat jännite- ja taajuusvaihtelut, se ei aiheuta häiriöitä voimajärjestelmässä ja se toimii eri käyttötilanteissa (myös häiriötilanteissa) luotettavasti. Vaatimukset auttavat myös verkkoyhtiöitä saamaan tarvittavat tiedot voimalaitoksista käyttöönsä.

Voimalaitosten järjestelmäteknisten vaatimusten täyttyminen ja niiden todentaminen ovat liittyvän asiakkaan vastuulla. Tämä on tärkeä ottaa huomioon toimittajasopimuksissa. Samoin suunnittelu ja tiedonvaihto on hyvä aloittaa ajoissa toimittajan, liittyvän asiakkaan ja kantaverkkoyhtiön sekä mahdollisesti jakeluverkkoyhtiön kesken.

Liittyvän asiakkaan tulee ilmoittaa Fingridille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, minkälaista tekniikkaa voimalaitokseen suunnitellaan. Jos suunnitteilla on esimerkiksi generaattorityyppi, jota Suomessa ei aiemmin ole ollut käytössä, sen teknisten tietojen selvittäminen ja todentaminen on erityisen tärkeää.

Todentamisvelvoite arvioidaan perus- ja hankekohtaisten tietojen perusteella. Velvoitteen katsotaan toteutuneen, kun tiedonvaihtoa ja käyttöönottoa koskevat toimenpiteet on tehty voimalaitosten järjestelmäteknisten vaatimusten mukaisesti:

- Perustiedot on toimitettu viimeistään voimalaitoksen pääkomponenttien toimittajavalinnan jälkeen.
- Hankekohtaisten tietojen toimittamisesta sekä vaatimuksiin liittyvistä käyttöönottokokeista on sovittu
viimeistään kolme kuukautta ennen vaatimuksiin liittyvien kokeiden aloittamista.
- Vaatimuksia koskevat lopulliset hankekohtaiset tiedot ja käyttöönottoraportit on toimitettu viimeistään
kolme kuukautta käyttöönottokokeiden jälkeen.


Voimalaitosten toiminnan seuranta on välttämätön osa voimajärjestelmän käyttöä ja valvontaa. Seurannan aikana havaitut mahdolliset poikkeamat selvitetään yhteistyössä voimalaitoksen omistajan ja Fingridin välillä.