Sähkönsiirto

Asiakkaiden ja yhteiskunnan hyväksi

Pääosa Suomessa käytetystä sähköstä siirtyy kantaverkon kautta. Sähköä siirretään tuotannosta kulutukseen julkisin ja tasapuolisin ehdoin. Fingrid kehittää ja ylläpitää Suomen kantaverkkoa sekä siirtoyhteyksiä naapurimaihin perustuen asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeisiin.  

Tehtävämme on turvata asiakkaille ja yhteiskunnalle varma sähkö. Lähtökohtia kantaverkon kehittämiselle ovat asiakkaiden tulevat tarpeet, Itämeren alueen sähkömarkkinoiden toimivuuden edistäminen, käyttövarmuustason säilyttäminen, kustannustehokkuus ja verkon ikääntymisen hallinta.

Sähkönsiirto kantaverkossa

Kantaverkkosopimuksessa sovitaan asiakkaan oikeudet siirtää sähköä kantaverkosta ja kantaverkkoon liittymispisteensä kautta, palveluehdot ja -hinnat, loissähkön toimitus ja loistehoreservin ylläpito sekä käyttövarmuuden ylläpitoon liittyvä reaaliaikainen tiedonvaihto. Ennen kantaverkkosopimuksen allekirjoittamista asiakkaan kanssa sovitaan kantaverkkoliitynnän ehdoista liittymissopimuksella.

Huolehdimme yhdessä asiakkaiden kanssa siitä, että sähköjärjestelmää ylläpidetään ja käytetään teknisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Käyttötoiminnassa tavoitteemme on jatkuva tiedonvaihto asiakkaidemme kanssa. Pyrimme yhdessä suunnittelemaan sähköverkon siirtokeskeytykset sekä ilmoittamaan häiriöistä mahdollisimman ajoissa asiakkaillemme.

Sovellusohjeet, ehdot ja vaatimukset

Kantaverkkosopimusta täydentävät loissähköä ja reaaliaikaista tiedonvaihtoa koskevat sovellusohjeet. Loissähkön sovellusohjeita noudatetaan asiakkaan kantaverkon liittymispisteiden kautta siirrettävän loissähkön toimituksessa, seurannassa ja toimitusrajojen laskennassa. Reaaliaikainen tiedonvaihto -sovellusohje koskee käyttövarmuuden ylläpitoa sekä sen teknisestä toteutusta ja määrittelyä.

Kantaverkkoliityntöjen on täytettävä tekniset vaatimukset, jotka on esitetty Fingridin yleisissä liittymisehdoissa (YLE). Näiden lisäksi voimalaitosliityntöjä suunniteltaessa on otettava huomioon Fingridin julkaisemat voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset (VJV). 

Yleiset liittymisehdot ja voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset on ilmoitettu Euroopan komissiolle Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin mukaisesti (direktiivi 98/34/EY, muut. 98/48/EY).

Loissähkö

Loissähköä toimitetaan ja vastaanotetaan asiakkaan liittymispisteessä tai liittymispisteissä. Loistehon taloudellisella ohjauksella pyritään käyttöteknisesti ja verkon siirtokyvyn kannalta järkevään toimintatapaan. Loistehorajojen ylittävästä tehosta laskutetaan, ja sen hinnoittelu otetaan vaiheittain käyttöön vuosien 2017 - 2019 aikana.  

 

Kuva. Loissähköikkuna määrittää liittymispistekohtaisesti kantaverkosta ilman erillistä korvaustatoimitetun ja vastaanotetun loissähkön määrän.

Loissähkön käytöstä ja ylläpidosta sovitaan tarkemmin kantaverkkosopimuksen liitteessä 1 Kantaverkkopalveluehdot KVPE2016 ja Loissähkön toimitus ja loistehoreservin ylläpito -sovellusohjeessa.

Loistehoreservi

Vuoden 2016 alusta lähtien loistehoreservi muutettiin velvoiteperusteiseksi. Loistehoreserville asetetut toiminnalliset ja rakenteelliset vaatimukset on määritetty yksityiskohtaisesti voimalaitosten järjestelmäteknisissä vaatimuksissa (VJV).

Reaaliaikainen tiedonvaihto

Kantaverkon käyttövarmuuden ylläpitoa koskevien reaaliaikaisten tietojen laajuus sovitaan asiakaskohtaisesti huomioimalla sähköjärjestelmän käyttövarmuus. Reaaliaikaisten mittaus- ja tilatietojen tulee olla Fingridin käytönvalvontajärjestelmässä siinä vaiheessa, kun uusi voimalaitos tai sähköasema liitetään sähköverkkoon.

Reaaliaikaisesta tiedonvaihdosta sovitaan kantaverkkosopimuksessa ja tiedonvaihdon sovellusohjeessa.