;

Ympäristöselvitys Torna - Lautakari

Fingrid Oyj suunnittelee lunastusluvan hakemista nykyisen Torna – Lautakari johdon johtoalueen leventämiseksi. Johtoalueen leventämisen vaikutuksista on laadittu vuoden 2021 aikana ympäristöselvitys.

 

Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Ympäristöselvitys
Hankkeen tila: Ympäristöselvitys on valmistunut kesäkuussa 2021
Sijainti: Pyhäranta – Uusikaupunki
Pituus: noin 12 km

 

Fingrid Oyj:n omistama kantaverkkoon kuuluva Torna – Lautakari johto sijaitsee Pyhärannan ja Uudenkaupungin kuntien alueella. Johto on yhteiskunnan kannalta merkittävän Suomen ja Ruotsin välisen rajansiirtoyhteyden Fenno-Skan 1&2 neutraalipiiri. Torna – Lautakari neutraalipiirin johto on rakennettu 20 kilovoltin johtorakenteelle ja sen kokonaispituus on 11,6 kilometriä.  

Fingridin tehtäviin kuuluu varmistaa, että Suomen ulkomaanyhteyksillä on riittävästi siirtokapasiteettia markkinoiden tarpeisiin ja niiden käyttövarmuus on taattu. Fenno-Skan 1&2 tasasähköyhteydet antavat kapasiteettia sähkömarkkinoiden käyttöön noin puolet koko Suomen ja Ruotsin välisestä sähkönsiirtokapasiteetista.

Lisäksi kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:llä on sähkömarkkinalakiin (588/2013) perustuvat velvoitteet järjestelmävastuusta, verkon kehittämisestä ja ylläpidosta. Kantaverkon kehittämisessä otetaan huomioon Suomen energia- ja ilmastostrategia, eurooppalaisten sähkömarkkinoiden kehitys- ja asiakastarpeet sekä verkon ikääntyminen.

Fingrid on todennut, että Torna-Lautakari johto-osuuden nykyinen johtoalueen leveys ei takaa riittävän hyvää puuvarmuutta ja näin käyttövarmuutta kantaverkon tärkeälle rajasiirtoyhteydelle.

Edellä kuvatun vuoksi Fingrid on päättänyt käynnistää lunastusluvan hakemisen Torna – Lautakari johto-osuuden johtoalueen leventämiseksi. Suunnittelun lähtökohtana on johtoalueen leventäminen nykyisestä 5 metristä 44 metriin. Johtoalueesta 16 metriä tulee olemaan säännöllisin raivauksin puuttomana pidettävää johtoaukeaa. Lisäksi johtoaukean molemmin puolin on 14 metriä leveät reunavyöhykkeet, joilla puuston kasvua on rajoitettu niin, etteivät puut kaatuessaan osu johtimiin. Suunnittelun lähtökohtana oleva leveämpi johtoalue reunavyöhykkeineen noudattaa samoja suunnitteluperiaatteita Fingridin muiden johtojen kanssa.

Ympäristöselvityksessä selvitetään hankkeen vaikutukset maankäyttöön, ympäristöön, luontoon, kulttuuriperintöön ja maisemaan. Selvityksen pohjalta laaditaan ympäristökohdeohjeet, jotka ohjaavat johdon kunnossapitoa sen koko elinkaaren ajan. Ympäristökohdeohjeiden tarkoitus on edesauttaa luonnon- ja kulttuuriarvojen säilyttämisessä.

Puuston käsittely on suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2022 aikana.

Lisätietoja

Nina Nordblad 
suunnittelija
maankäyttö- ja ympäristö
puh. 030 395 4132