Ympäristöselvitys uudesta 2x110 kilovoltin voimajohdosta välillä Arkkukallio-Furubacka

Fingrid Oyj suunnittelee uutta 2x110 kilovoltin voimajohtoa Isojoelta Kristiinankaupunkiin. Voimajohtohankkeen vaikutuksista laaditaan vuoden 2020 aikana ympäristöselvitys.

Hankkeen tiedot
Hankkeen tila: Ympäristöselvitys valmistuu syksyllä 2020
Sijainti: Isojoki-Kristiinankaupunki
Pituus: noin 7 km

 

Kristiinankaupungissa, Isojoella ja Merikarvialla on suunnitteilla tuulivoimahankkeita, joiden liittäminen sähköverkkoon edellyttää kantaverkon kehittämistä. Liityntäjohtojen määrän minimoimiseksi Fingrid on suunnittelemassa uutta 400/110 kV muuntoasemaa kehitteillä olevien tuulivoimapuistojen kannalta keskeiselle paikalle. Jotta uusi sähköasema saadaan yhdistettyä tehokkaasti muuhun kantaverkkoon, tarvitaan uusi voimajohtoyhteys suunnitellun Arkkukallion sähköaseman ja Kristiinankaupungin Furubackkaan tulevan johtohaaran välille.

arkk-furu
avaa karttakuva klikkaamalla
arkk-furu
Sulje

Arkkukallio-Furubacka voimajohdon reitti ja poikkileikkaus

Uusi voimajohto rakennetaan nykyisen 400 kilovoltin (Kristinestad-Ulvila) voimajohdon länsipuolelle, jolloin maastokäytävä levenee lännen suuntaan noin 36 metriä. Pylvästyyppinä käytetään harustettuja kahden virtapiirin portaalipylväitä.

Ympäristöselvityksessä selvitetään hankkeen vaikutukset maankäyttöön, ympäristöön, luontoon, kulttuuriperintöön ja maisemaan. Selvityksen pohjalta laaditaan ympäristökohdeohjeet, jotka ohjaavat voimajohdon suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa. Ympäristökohdeohjeiden tarkoitus on auttaa luonnon ja kulttuuriarvojen säilyttämisessä.

Hankkeen yleissuunnittelu käynnistyy vuonna 2021 ja rakentaminen on tarkoitus tehdä vuosien 2022-2023 aikana.

Lisätietoja

Jenni-Julia Saikkonen

asiantuntija, maankäyttö- ja ympäristö
puh. 030 395 5209