Pyhänselkä – Nuojua 400+110 kV voimajohdon YVA-menettely

Fingrid suunnittelee valtakunnalliseen sähkönsiirron kantaverkkoon uutta 400+110 kilovoltin voimajohtoa Muhoksen Pyhänselän ja Vaalan Nuojuan välille. 

Hanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointimenettely on käynnissä. Yhteysviranomaisena toimiva Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on koonnut arviointiohjelmasta annetut mielipiteet ja viranomaislausunnot ja antanut oman lausuntonsa, joka ohjaa arviointityötä eteenpäin.

Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: meneillään olevat YVA-menettelyt
Sijainti: Muhos, Utajärvi ja Vaala


Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj suunnittelee uutta voimajohtoa Muhoksen Pyhänselän ja Vaalan Nuojuan välille. Uuden 400 + 110 kilovoltin voimajohdon pituus on noin 45 kilometriä ja se sijoittuu Vaalaan, Utajärvelle ja Muhokselle. Lähtökohtana on yhteispylväsrakenne ja nykyisten voimajohtoreittien hyödyntäminen.

       

Uusi voimajohtoyhteys on tarpeellinen sähkönsiirron kantaverkon uudistamiseksi ja siirtokapasiteetin vahvistamiseksi. Yhteydellä varmistetaan ja ylläpidetään kantaverkon korkea käyttövarmuus tulevaisuudessa sekä parannetaan energiatehokkuutta. Kantaverkon pitkän aikavälin kehittämisessä voimajohtohanke on tärkeä osa Itä-Suomen suuntaan rakennettavaksi suunnitellun 400 kilovoltin voimajohtoyhteyden, niin sanotun Järvilinjan vahvistamista.

Pyhänselän sähköaseman ja Kapustasuon välillä voimajohtoreitti sijoittuu nykyisten voimajohtojen rinnalle, niiden itäpuolelle. Reittiosuuden pituus on noin seitsemän kilometriä. Kapustasuon ja Nuojuan sähköaseman välillä tarkastellaan sekä nykyisen voimajohdon itäpuolelle että länsipuolelle sijoittuvia reittivaihtoehtoja, joiden pituus on noin 37 kilometriä. Lisäksi nykyinen noin kahden kilometrin pituinen voimajohtoliityntä Utasen sähköasemalle korvataan uudella nykyisen voimajohdon pohjoispuolelle rakennettavalla 2x110 kilovoltin voimajohdolla.

Voimajohdon rakentamisen arvioidaan tapahtuvan vuosina 2020-2022.

Lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) ensimmäisessä vaiheessa on syyskuussa 2017 valmistunut voimajohtohanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Se on suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä. Arvio voimajohtohankkeen ympäristövaikutuksista kootaan arviointiselostukseksi, jonka oletetaan valmistuvan syksyllä 2018.

Yhteysviranomaisena toimiva Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kuulutti ympäristövaikutusten arviointiohjelman asettamisesta nähtäville alueen kuntiin. Ohjelman nähtävilläoloaika päättyi lokakuussa 2017, minkä jälkeen yhteysviranomainen kokosi ohjelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot ja antoi niiden perusteella oman lausuntonsa hankkeesta vastaavalle.

Nyt arviointityö jatkuu ja tulokset kootaan arviointiselostukseksi, jonka oletetaan valmistuvan keväällä 2018. Tällöin arviointiselostus asetetaan nähtäville ja järjestetään yleisötilaisuus arviointitulosten esittelemiseksi.

Palautetta voimajohtohankkeen Pyhänselkä-Nuojua suunnitteluun Fingridissä voi antaa alkuvuoteen 2018 asti tästä. Kartalla on esitetty alustavan reittisuunnittelun mukaiset voimajohtoreitit, jotka voivat vielä tarkentua. Voimajohtopylväiden paikat selviävät myöhemmin. Palaute otetaan huomioon voimajohtohankkeen suunnittelussa Fingridissä ja ympäristövaikutusten arviointia tekevän konsultin arviointityössä. Lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteysviranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Yhteysviranomaiselle tarkoitetut mielipiteet tulee esittää suoraan yhteysviranomaiselle.

Lisätietoja

Satu Vuorikoski

kehityspäällikkö, yritysvastuu
puh. 030 395 5195

Pasi Saari
tekninen asiantuntija 
puh. 030 395 5178