Pyhänselkä – Nuojua 400+110 kV voimajohdon YVA-menettely

Fingrid suunnittelee valtakunnalliseen sähkönsiirron kantaverkkoon uutta 400+110 kilovoltin voimajohtoa Muhoksen Pyhänselän ja Vaalan Nuojuan välille. 

Hanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus on valmistunut ja toimitettu yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle keväällä 2018. Yhteysviranomainen tiedottaa arviointiselostuksen nähtävillä olosta ja selostusta esitellään yleisötilaisuudessa toukokuussa.

Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: meneillään olevat YVA-menettelyt
Sijainti: Muhos, Utajärvi ja Vaala


Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj suunnittelee uutta voimajohtoa Muhoksen Pyhänselän ja Vaalan Nuojuan välille. Uuden 400 + 110 kilovoltin voimajohdon pituus on noin 45 kilometriä ja se sijoittuu Vaalaan, Utajärvelle ja Muhokselle. Lähtökohtana on yhteispylväsrakenne ja nykyisten voimajohtoreittien hyödyntäminen.

       

Uusi voimajohtoyhteys on tarpeellinen sähkönsiirron kantaverkon uudistamiseksi ja siirtokapasiteetin vahvistamiseksi. Yhteydellä varmistetaan ja ylläpidetään kantaverkon korkea käyttövarmuus tulevaisuudessa sekä parannetaan energiatehokkuutta. Kantaverkon pitkän aikavälin kehittämisessä voimajohtohanke on tärkeä osa Itä-Suomen suuntaan rakennettavaksi suunnitellun 400 kilovoltin voimajohtoyhteyden, niin sanotun Järvilinjan vahvistamista.

Pyhänselän sähköaseman ja Kapustasuon välillä voimajohtoreitti sijoittuu nykyisten voimajohtojen rinnalle, niiden itäpuolelle. Reittiosuuden pituus on noin seitsemän kilometriä. Kapustasuon ja Nuojuan sähköaseman välillä tarkastellaan sekä nykyisen voimajohdon itäpuolelle että länsipuolelle sijoittuvia reittivaihtoehtoja, joiden pituus on noin 37 kilometriä. Lisäksi nykyinen noin kahden kilometrin pituinen voimajohtoliityntä Utasen sähköasemalle korvataan uudella nykyisen voimajohdon pohjoispuolelle rakennettavalla 2x110 kilovoltin voimajohdolla.

Alustavan aikataulun mukaan voimajohdon rakentamisen edellyttämät maastotutkimukset ja yleissuunnittelu tehdään vuosina 2018–2019. Voimajohdon rakentaminen ajoittuu vuosille 2020–2021.


Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn eteneminen

Voimajohtohankkeen lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) alkoi syyskuussa 2017, kun ympäristövaikutusten arviointiohjelma valmistui. Huhtikuussa 2018 valmistuneeseen ympäristövaikutusten arviointiselostukseen on koottu tieto voimajohtohankkeen vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön. Arviointiselostusta esitellään yleisötilaisuudessa

  • keskiviikkona 16.5.2018 klo 18 Utajärvellä (Utajärven koulun auditorio, Laitilantie 8)

Voimajohtoreitteihin voi tulla tutustumaan klo 17.30 alkaen, ennen varsinaista esittelytilaisuutta.

Yhteysviranomaisena toimiva Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kuuluttaa ympäristövaikutusten arviointiselostuksen asettamisesta nähtäville. Mielipiteet tulee toimittaa yhteysviranomaiselle kuulutuksessa ilmoitetun mukaisesti.

Fingridille voi antaa palautetta hankkeen jatkosuunnitteluun tästäKartalla on esitetty alustavan reittisuunnittelun mukaiset voimajohtoreitit, jotka voivat vielä tarkentua. Voimajohtopylväiden paikat selviävät myöhemmin. Palaute otetaan huomioon voimajohtohankkeen suunnittelussa Fingridissä. Lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteysviranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Yhteysviranomaiselle tarkoitetut mielipiteet tulee esittää suoraan yhteysviranomaiselle.

Yhteysviranomainen antaa arviointiselostuksesta perustellun päätelmänsä kahden kuukauden kuluessa nähtävillä olon päättymisestä syksyllä 2018.