Pyhänselkä - Keminmaa 400+110 kilovoltin voimajohtohankeen YVA-menettely

Fingrid suunnittelee kantaverkkoon uutta 400+110 kilovoltin voimajohtoa Muhoksen Pyhänselän ja Keminmaan välille. Hanke on osa Suomen ja Ruotsin välistä kolmatta vaihtosähköyhteyttä. 

Hanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus on valmistunut ja toimitettu yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle syyskuussa 2018. Yhteysviranomainen tiedottaa arviointiselostuksen nähtävillä olosta lokakuussa ja selostusta esitellään yleisötilaisuuksissa marraskuussa. 

Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: meneillään olevat YVA-menettelyt
Sijainti: Muhos, Keminmaa


Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj suunnittelee uutta voimajohtoa Muhoksen Pyhänselän ja Keminmaan välille. Seuraavassa vaiheessa yhteyttä on tarkoitus jatkaa Keminmaalta Ruotsin puolelle. Voimajohtohankkeen taustalla on sähkömarkkinoiden tarpeet lisäkapasiteetille Ruotsin ja Suomen välille.  Maiden välinen rajasiirtokapasiteetti on usein riittämätön, jolloin sähkömarkkinat eivät voi toimia tehokkaasti ja sähkön hinnat eriytyvät. Tuontitilanteessa tästä seuraa Suomen sähkön hinnan nousu. Lisäksi riittämättömät yhteydet vaarantavat poikkeustilanteissa sähkön riittävyyden Suomessa.

    

Fingrid ja Svenska kraftnät tekivät vuonna 2016 selvityksen rajasiirtokapasiteetin kehittämistarpeista. Tarkastelun keskeisenä lähtökohtana on Energiaviraston sähkömarkkinalain (588/2013) mukaan Fingridille asettamat Suomen sähköjärjestelmän järjestelmävastuu sekä kehittämis- ja liittämisvelvoitteet, samoin kuin sähkön laadun ylläpitäminen riittävän korkeana. Selvityksen mukaan sähkönsiirtoyhteydet Suomen ja Ruotsin välillä ovat riittämättömät ja niin sanotut pullonkaulatilanteet ovat erittäin todennäköisiä myös tulevaisuudessa, joten uudelle siirtoyhteydelle on tarve. Selvitetyistä erilaisista sähkönsiirtokapasiteetin kasvattamisen vaihtoehdoista uusi vaihtosähköyhteys Pohjois-Suomesta Pohjois-Ruotsiin nousi esiin kannattavimpana niin kansantaloudellisesti kuin teknisesti.

Fingrid ja Svenska kraftnät ovat allekirjoittaneet sopimuksen uuden yhteyden toteuttamisperiaatteista 23.8.2017.

Projekti on nimetty EU-komission yhteisen edun mukaisten hankkeiden (Projects of Common Interest, PCI) listalle 23.11.2017. Hankkeen PCI-numero ja nimi on 4.10.2 Internal line between Keminmaa and Pyhänselkä (FI). PCI-menettelyyn liittyvä julkinen kuuleminen toteutetaan osana käynnistyvää hankkeen arviointiselostusvaiheen kuulemista.

Yhteys Suomen ja Ruotsin välille toteutetaan Suomen osalta kahdessa vaiheessa. Ensin toteutetaan tässä YVA-menettelyssä tarkasteltava Pyhänselän ja Keminmaan sähköasemien välinen osuus ja tämän jälkeen Ruotsin puolen reittivaihtoehtojen tarkennettua osuus Keminmaalta Ruotsin rajalle.

Keminmaan ja Ruotsin rajan välisestä osuudesta tehdään oma YVA-menettelynsä, joka käynnistyy syksyn 2018 aikana.

Fingrid ja Svenska krafnät tekevät päätökset voimajohdon yksityiskohtaisesta jatkosuunnittelusta ja rakentamisesta ympäristövaikutusten arvioinnin jälkeen. Voimajohdon rakentamisen arvioidaan kestävän 2-3 vuotta. Fingridin ja Svenska kraftnätin yhteisenä tavoitteena on saada uusi rajayhteys käyttöön vuoden 2025 loppuun mennessä.

Muhoksen Pyhänselän ja Keminmaan välisen 400 + 110 kilovoltin voimajohdon pituus on noin 153 kilometriä, josta noin 86 kilometriä on uutta johtokäytävää. Hanke sijoittuu Muhoksen, Oulun, Iin, Simon ja Keminmaan kuntien alueille. Lähtökohtana hankkeessa on 400 ja 110 kilovoltin voimajohtojen yhteispylväsrakenne ja nykyisten voimajohtoreittien mahdollisimman suuri hyödyntäminen.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn eteneminen

Voimajohtohankkeen lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) alkoi lokakuussa 2017, kun ympäristövaikutusten arviointiohjelma valmistui. Syyskuussa 2018 valmistuneeseen ympäristövaikutusten arviointiselostukseen on koottu tieto voimajohtohankkeen vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön.

Arviointiselostusta esitellään yleisötilaisuuksissa

  • Maanantai 5.11.2018 klo 18.00 (kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen) Ylikiiminki, Vesalan koulu, Valpastie 11
  • Tiistai 6.11.2018 klo 18.00 (kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen) Keminmaa, Koulukeskus, Rovaniementie 31
  • Keskiviikko 7.11.2018 klo 18.00 (kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen) Yli-Ii, Kierikkikeskus, Pahkalantie 447A

Yhteysviranomaisena toimiva Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kuuluttaa ympäristövaikutusten arviointiselostuksen asettamisesta nähtäville. Mielipiteet tulee toimittaa yhteysviranomaiselle kuulutuksessa ilmoitetun mukaisesti.

 
Palautetta voimajohtohankkeen Pyhänselkä-Keminmaa suunnitteluun Fingridissä voi antaa  tästä . Kartalla on esitetty alustavan reittisuunnittelun mukaiset voimajohtoreitit, jotka voivat vielä tarkentua. Voimajohtopylväiden paikat selviävät myöhemmin. Palaute otetaan huomioon voimajohtohankkeen suunnittelussa Fingridissä ja ympäristövaikutusten arviointia tekevän konsultin arviointityössä. Lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteysviranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Yhteysviranomaiselle tarkoitetut mielipiteet tulee esittää suoraan yhteysviranomaiselle.