Ympäristövaikutusten arviointi Petäjäskoski-Nuojuankangas 400+110 kV

Fingrid suunnittelee uutta voimajohtoa Rovaniemen Petäjäskosken ja Vaalan Nuojuankankaan välille. Hanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointimenettely on käynnissä. YVA-yhteysviranomaisena toimiva Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on koonnut arviointiohjelmasta annetut mielipiteet ja viranomaislausunnot ja antanut oman lausuntonsa, joka ohjaa arviointityötä eteenpäin. 

Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: YVA-menettely
Hankkeen tila: meneillään

 

yva_kartalla1.jpg  yva_palaute.jpg

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj suunnittelee uutta voimajohtoa Rovaniemen Petäjäskosken ja Vaalan Nuojuankankaan sähköasemien välille. Voimajohtoyhteyden pituus on vaihtoehdosta riippuen noin 209-215 kilometriä ja se sijoittuu Rovaniemen, Tervolan, Simon, Iin, Oulun, Utajärven ja Vaalan kuntien alueelle.

Uutta 400+110 kilovoltin voimajohtoa suunnitellaan nykyisten voimajohtojen rinnalle ja osittain uuteen maastokäytävään. Vaihtoehtoisten voimajohtoreittien yhteiset osuudet sijoittuvat Rovaniemen Petäjäskoskelta Iin Hervaan ja Oulun Arkalasta Vaalan Nuojuankankaalle. Petäjäskosken sähköaseman läheisyydessä uusi voimajohto sijoittuu nykyisten voimajohtojen eteläpuolelle. Antinkorvalta Tuomelaan uusi voimajohto sijoittuu pääasiassa nykyisen voimajohdon itäpuolelle lukuun ottamatta Runkauksen luonnonpuistoa, joka kierretään länsipuolelta uuteen maastoon sijoittuvassa maastokäytävässä. Etelämpänä Oulun Arkalasta Vaalan Nuojuankankaalle voimajohtoreitillä ei ole vaihtoehtoa ja voimajohto sijoittuu uuteen maastokäytävään.

Iin Hervan ja Oulun Arkalan välillä tarkastellaan kahta vaihtoehtoista voimajohtoreittiä. Läntisessä vaihtoehdossa uusi voimajohto sijoittuu Hervasta Oulun Röytänniemeen asti jatkosuunnitteluun siirtyneen voimajohdon Viitajärvi-Pyhänselkä rinnalle. Röytänniemeltä Oulun Arkalaan läntinen vaihtoehto sijoittuu uuteen maastokäytävään. Itäisessä vaihtoehdossa uusi voimajohto sijoittuu Hervasta Oulun Arkalaan asti uuteen maastokäytävään, lukuun ottamatta Iijoen ylityskohtaa. Lisäksi tarkasteltavana on kolme lyhyttä teknistä vaihtoehtoa. Siirtolan luonnonsuojelualueen ja Rimpijärvi-Uusijärven soidensuojelualueen (ja Natura 2000 -alueen) kiertävissä teknisissä vaihtoehdoissa voimajohtoreitti sijoittuu uuteen maastokäytävään. Pehkeensuon turvetuotantoalueen kohdalla sekä alueelle sijoittuva että alueen kiertävä tekninen vaihtoehtoreitti sijoittuvat uuteen maastokäytävään.

Uusi voimajohtoyhteys on tarpeen, koska nyt rakenteilla olevat kantaverkkoyhteydet eivät tule riittämään kaiken Ruotsista tuodun ja pohjoisessa Suomessa tuotetun sähkön siirtämiseen etelän kulutuskohteisiin. Hankkeen toteuttaminen mahdollistaa tuulivoiman rakentamisen ja edistää Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista sekä ylläpitää riittävää sähkön omavaraisuutta Suomessa.

Fingrid tekee päätöksen hankkeen jatkosuunnittelusta ja rakentamisesta YVA-menettelyn jälkeen. Alustavan aikataulun mukaan voimajohdon rakentamisen edellyttämät maastotutkimukset ja yleissuunnittelu tehdään vuosina 2022–2023. Voimajohdon rakentamisen arvioidaan tapahtuvan vuosina 2024–2027.

Ympäristövaikutusten arviointi etenee

Lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) ensimmäisessä vaiheessa on marraskuussa 2020 valmistunut voimajohtohanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Se on suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä. Yhteysviranomaisena toimiva Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tiedotti arviointiohjelmasta kuuluttamalla siitä 1.12.–31.12.2020. Hanketta ja arviointiohjelmaa esiteltiin kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa, joka järjestettiin sähköisesti. YVA-yhteysviranomainen kokosi ohjelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot ja antoi niiden perusteella oman lausuntonsa hankkeesta vastaavalle tammikuussa 2021.

Nyt arviointityö jatkuu ja tulokset kootaan arviointiselostukseksi, jonka oletetaan valmistuvan syksyllä 2021. Johtoreitteihin tehdään muutoksia saadun palautteen perusteella vaikutusten lieventämiseksi. Arviointiselostuksen valmistumisesta tiedotetaan, se asetetaan nähtäville ja tuloksia esitellään kaikille avoimissa yleisötilaisuuksissa, kuten ohjelmavaiheessakin.

Palautetta voimajohtohankkeen suunnitteluun Fingridissä voi antaa tästä. Kartalla on esitetty alustavan reittisuunnittelun mukaiset YVA-ohjelmavaiheen voimajohtoreitit, jotka voivat vielä tarkentua. Voimajohtopylväiden paikat selviävät myöhemmin. Palaute otetaan huomioon voimajohtohankkeen suunnittelussa Fingridissä ja ympäristövaikutusten arviointia tekevän konsultin arviointityössä. Lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteysviranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja yhteysviranomaiselle tarkoitetut mielipiteet tulee esittää suoraan ELY-keskukselle.

Lisätietoja

Fingrid Oyj

Satu Vuorikoski

vanhempi asiantuntija, ympäristö ja yritysvastuu

puh. 030 395 5195

Eeva Paitula

asiantuntija, voimajohtojen reittisuunnittelu
puh. 030 395 4152