Keminmaa - Tornionjoki YVA-menettely 400 kV

Fingrid suunnittelee valtakunnalliseen sähkönsiirron kantaverkkoon uutta 400 kilovoltin voimajohtoa Keminmaan ja Tornionjoen välille. Hanke on osa Suomen ja Ruotsin välistä kolmatta vaihtosähköyhteyttä. Hanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma on toimitettu Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle lokakuussa 2018.

Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: meneillään olevat YVA-menettelyt
Sijainti: Keminmaa, Torniojoki


Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj suunnittelee uutta voimajohtoa Keminmaan ja Tornionjoen välille. Voimajohtohankkeen taustalla on sähkömarkkinoiden tarpeet lisäkapasiteetille Ruotsin ja Suomen välille. Sähkönsiirto Suomen ja Ruotsin välillä on Euroopan ruuhkaisimpia suhteessa sähkönsiirtoverkon kapasiteettiin. Maiden välinen rajasiirtokapasiteetti on usein riittämätön, jolloin sähkömarkkinat eivät voi toimia tehokkaasti ja sähkön hinnat eriytyvät. Tuontitilanteessa tästä seuraa Suomen sähkön hinnan nousu. 

    

Fingrid ja Svenska kraftnät tekivät vuonna 2016 selvityksen rajasiirtokapasiteetin kehittämistarpeista. Tarkastelun keskeisenä lähtökohtana on Energiaviraston sähkömarkkinalain (588/2013) mukaan Fingridille asettamat Suomen sähköjärjestelmän järjestelmävastuu ja kehittämis- sekä liittämisvelvoitteet, samoin kuin sähkön laadun ylläpitäminen riittävän korkeana. Selvityksen mukaan sähkönsiirtoyhteydet Suomen ja Ruotsin välillä ovat riittämättömät ja niin sanotut pullonkaulatilanteet ovat erittäin todennäköisiä myös tulevaisuudessa, joten uudelle siirtoyhteydelle on tarve. Selvitetyistä erilaisista sähkönsiirtokapasiteetin kasvattamisen vaihtoehdoista uusi vaihtosähköyhteys Pohjois-Suomesta Pohjois-Ruotsiin nousi esiin kannattavimpana niin kansantaloudellisesti kuin teknisesti.

Fingrid ja Svenska kraftnät ovat allekirjoittaneet sopimuksen uuden yhteyden toteutuksesta 23.8.2017.

Yhteys Suomen ja Ruotsin välille toteutetaan Suomen osalta kahdessa vaiheessa. Ensin toteutetaan Pyhänselän ja Keminmaan sähköasemien välinen osuus ja tämän jälkeen nyt käynnistyvässä YVA-menettelyssä tarkasteltava osuus Keminmaalta Ruotsin rajalle. Pyhänselän ja Keminmaan välisen osuuden YVA-selostus valmistui lokakuussa 2018.

Keminmaan ja Tornionjoen välisen 400 kilovoltin voimajohdon pituus on noin 48 kilometriä, josta noin 4 kilometriä on uutta johtokäytävää. Hanke sijoittuu Keminmaan, Tornion ja Ylitornion kuntien alueelle. Lähtökohtana hankkeessa on nykyisten voimajohtoreittien mahdollisimman suuri hyödyntäminen.

Fingrid ja Svenska krafnät tekevät päätökset voimajohdon yksityiskohtaisesta jatkosuunnittelusta ja rakentamisesta ympäristövaikutusten arvioinnin jälkeen. Voimajohdon rakentamisen arvioidaan kestävän 2-3 vuotta. Fingridin ja Svenska kraftnätin yhteisenä tavoitteena on saada uusi rajayhteys käyttöön vuoden 2025 loppuun mennessä.

Lisätietoa yleisötilaisuuksissa

Lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) ensimmäisessä vaiheessa on lokakuussa 2018 valmistunut voimajohtohanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Se on suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä. Arvio voimajohtohankkeen ympäristövaikutuksista kootaan arviointiselostukseksi, jonka oletetaan valmistuvan syksyllä 2019.

Yhteysviranomaisena toimiva Lapin ELY-keskus tiedottaa arviointiohjelmasta. Viralliset mielipiteet on toimitettava ELY-keskukselle kuulutuksessa ilmoitetun mukaisesti.

Palautetta voimajohtohankkeen Keminmaa-Tornionjoki suunnitteluun Fingridissä voi antaa tästä. Kartalla on esitetty alustavan reittisuunnittelun mukaiset voimajohtoreitit, jotka voivat vielä tarkentua. Voimajohtopylväiden paikat selviävät myöhemmin. Palaute otetaan huomioon voimajohtohankkeen suunnittelussa Fingridissä ja ympäristövaikutusten arviointia tekevän konsultin arviointityössä. Lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteysviranomaisena toimii Lapin ELY-keskus. Yhteysviranomaiselle tarkoitetut mielipiteet tulee esittää suoraan yhteysviranomaiselle.

Hanketta ja sen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa esitellään yleisötilaisuudessa  xx.11.2018 klo 18 xx (osoite)

Voimajohtoreitteihin voi tulla tutustumaan klo 17.30 alkaen, ennen varsinaista esittelytilaisuutta.

 

Lisätietoja

Mika Penttilä

projektipäällikkö 
puh. 030 395 5230 

Tommi Raussi

asiantuntija, johtoreittisuunnittelu
puh. 030 395 5173