Ympäristövaikutusten arviointi Järvilinja

Fingrid suunnittelee uutta voimajohtoa Vaalan ja Joroisten välille niin sanotun Järvilinjan vahvistamiseksi. Hanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointimenettely on käynnissä. Ympäristövaikutusten arviointiselostus toimitettiin YVA-yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle toukokuussa 2021. YVA-yhteysviranomainen tiedottaa arviointiselostuksen nähtävillä olosta ja selostusta esitellään yleisötilaisuudessa kesäkuussa.

Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: YVA-menettely
Hankkeen tila: meneillään

 

yva_kartalla1.jpg  yva_palaute.jpg

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj suunnittelee uutta voimajohtoa Vaalan ja Joroisten välille niin sanotun Järvilinjan vahvistamiseksi. Voimajohtoyhteyden pituus on noin 291 kilometriä ja se sijoittuu Vaalan, Kajaanin, Sonkajärven, Vieremän, Iisalmen, Lapinlahden, Siilinjärven, Kuopion, Suonenjoen, Leppävirran, Pieksämäen ja Joroisten kuntien alueelle.

Uutta 400+110 kilovoltin voimajohtoa suunnitellaan pääsääntöisesti nykyisten voimajohtojen rinnalle tai reitin pohjoisimmassa osassa niiden paikalle. Johtoreitteihin on tehty vaikutusten lieventämiseksi tarkistuksia YVA-ohjelmavaiheessa saadun palautteen perusteella. Kuopion ja Huutokosken välillä on tarkasteltavana itäisen johtoreitin lisäksi läntinen vaihtoehto. Uutta maastokäytävää tarvitaan noin 2–19 kilometriä riippuen YVA-menettelyn jälkeen valittavasta johtoreitistä.

Vahvistetun Järvilinjan avulla varmistetaan ja ylläpidetään osaltaan kantaverkon korkeaa käyttövarmuutta sähkönsiirron kasvaessa. Suomen pohjois-eteläsuuntaisen sähkönsiirtokapasiteetin lisäämistarpeen aiheuttavat sähkömarkkinoiden kehittämiseksi tehtävä Suomen ja Ruotsin välisten rajajohtoyhteyksien vahvistaminen ja uudet investoinnit sähköntuotantoon, kuten tuulivoima- ja ydinvoimahankkeet. Uusien ja vahvistettujen sähkönsiirtoyhteyksien avulla voidaan Pohjois-Suomeen sijoittuvalla uusiutuvalla energiantuotannolla korvata Etelä-Suomen fossiilista tuotantoa, mikä edistää Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista ja ylläpitää riittävää sähkön omavaraisuutta Suomessa. Uudella Vaalan ja Joroisten välisellä voimajohtoyhteydellä pyritään pitämään sähkön hinta yhtenäisenä koko Suomessa, mihin sähkömarkkinalaki Fingridiä velvoittaa.

Voimajohdon rakentamisen edellyttämät maastotutkimukset ja yleissuunnittelu tehdään vuosina 2021–2022. Hankkeen rakentamisen arvioidaan tapahtuvan vuosina 2023–2026.

Ympäristövaikutusten arviointi etenee

Lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) ensimmäisessä vaiheessa valmistui syyskuussa 2020 voimajohtohanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Se oli suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä. Yhteysviranomaisena toimiva Pohjois-Savon ELY-keskus tiedotti arviointiohjelmasta kuuluttamalla siitä 2.10.–2.11.2020. Hanketta ja arviointiohjelmaa esiteltiin kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa, joka järjestettiin sähköisesti. YVA-yhteysviranomainen kokosi ohjelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot ja antoi niiden perusteella oman lausuntonsa hankkeesta vastaavalle marraskuussa 2020.

Toukokuussa 2021 valmistuneeseen ympäristövaikutusten arviointiselostukseen on koottu tieto voimajohtohankkeen vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön. Voimajohtoreitteihin on tehty muutoksia saadun palautteen perusteella vaikutusten lieventämiseksi. Arviointiselostusta esitellään kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa, joka järjestettiin sähköisesti ti 15.6.2021 klo 17. Linkki sähköisen yleisötilaisuuden tallenteeseen. 

Yhteysviranomaisena toimiva Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kuuluttaa ympäristövaikutusten arviointiselostuksen asettamisesta nähtäville. Mielipiteet tulee toimittaa yhteysviranomaiselle kuulutuksessa ilmoitetun mukaisesti.

Palautetta voimajohtohankkeen suunnitteluun Fingridissä voi antaa tästä. Kartalla on esitetty alustavan reittisuunnittelun mukaiset YVA-vaiheen voimajohtoreitit. Voimajohtopylväiden paikat selviävät myöhemmin. Tätä kautta annettu palaute otetaan huomioon voimajohtohankkeen suunnittelussa Fingridissä. Lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteysviranomaisena toimii Pohjois-Savon ELY-keskus ja yhteysviranomaiselle tarkoitetut mielipiteet tulee esittää suoraan ELY-keskukselle.

Voimajohtoreiteistä voi kysyä suoraan myös Fingridin tekniseltä asiantuntijalta.