;

Järvilinjan vahvistaminen Vaalasta Joroisille 400+110 kV

Fingrid suunnittelee uutta voimajohtoa Vaalan ja Joroisten välille niin sanotun Järvilinjan vahvistamiseksi. Järvilinjan ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on käynnissä. Arviointiselostus oli nähtävillä kesäkuun loppuun asti ja yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä annetaan elo-syyskuun aikana. Fingrid on käynnistänyt hankkeen rakentamisvaihetta edeltävän yleissuunnittelun saaman aikaan käynnissä olevan YVA-menettelyn kanssa. YVA-menettelyn yhteydessä esiin nousseet havainnot huomioidaan yleissuunnittelussa mahdollisina johtoreittimuutoksina tai pylväsrakennevalintoina.

Hankkeen yleissuunnittelijoiksi on valittu Vaalan ja Iisalmen väliselle johto-osuudelle Finnish Consulting Group Oy. Iisalmen ja Joroisten välisen johto-osuuden suunnittelee Eltel Networks Oy. Uuden voimajohdon yleissuunnittelu tehdään vuosina 2021-2022 ja sen rakentamisen on suunniteltu ajoittuvan vuosille 2023-2026.

Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: YVA-menettely ja yleissuunnittelu
Hankkeen tila: meneillään

 

yva_kartalla1.jpg 

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj suunnittelee uutta voimajohtoa Vaalan ja Joroisten välille niin sanotun Järvilinjan vahvistamiseksi. Voimajohtoyhteyden pituus on noin 291 kilometriä ja se sijoittuu Vaalan, Kajaanin, Sonkajärven, Vieremän, Iisalmen, Lapinlahden, Siilinjärven, Kuopion, Suonenjoen, Leppävirran, Pieksämäen ja Joroisten kuntien alueelle.

Uutta 400+110 kilovoltin voimajohtoa suunnitellaan pääsääntöisesti nykyisten voimajohtojen rinnalle tai reitin pohjoisimmassa osassa niiden paikalle. Johtoreitteihin on tehty vaikutusten lieventämiseksi tarkistuksia YVA-ohjelmavaiheessa saadun palautteen perusteella. Kuopion ja Huutokosken välillä on tarkasteltavana itäisen johtoreitin lisäksi läntinen vaihtoehto. Uutta maastokäytävää tarvitaan noin 2–19 kilometriä riippuen YVA-menettelyn jälkeen valittavasta johtoreitistä.

Vahvistetun Järvilinjan avulla varmistetaan ja ylläpidetään osaltaan kantaverkon korkeaa käyttövarmuutta sähkönsiirron kasvaessa. Suomen pohjois-eteläsuuntaisen sähkönsiirtokapasiteetin lisäämistarpeen aiheuttavat sähkömarkkinoiden kehittämiseksi tehtävä Suomen ja Ruotsin välisten rajajohtoyhteyksien vahvistaminen ja uudet investoinnit sähköntuotantoon, kuten tuulivoima- ja ydinvoimahankkeet. Uusien ja vahvistettujen sähkönsiirtoyhteyksien avulla voidaan Pohjois-Suomeen sijoittuvalla uusiutuvalla energiantuotannolla korvata Etelä-Suomen fossiilista tuotantoa, mikä edistää Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista ja ylläpitää riittävää sähkön omavaraisuutta Suomessa. Uudella Vaalan ja Joroisten välisellä voimajohtoyhteydellä pyritään pitämään sähkön hinta yhtenäisenä koko Suomessa, mihin sähkömarkkinalaki Fingridiä velvoittaa.

Voimajohdon rakentamisen edellyttämät maastotutkimukset ja yleissuunnittelu tehdään vuosina 2021–2022. Hankkeen rakentamisen arvioidaan tapahtuvan vuosina 2023–2026.

Ympäristövaikutusten arvioinnista yleissuunnittelun käynnistymiseen

Lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) ensimmäisessä vaiheessa valmistui syyskuussa 2020 voimajohtohanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Se oli suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä. Yhteysviranomaisena toimiva Pohjois-Savon ELY-keskus tiedotti arviointiohjelmasta kuuluttamalla siitä 2.10.–2.11.2020. Hanketta ja arviointiohjelmaa esiteltiin kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa, joka järjestettiin sähköisesti. YVA-yhteysviranomainen kokosi ohjelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot ja antoi niiden perusteella oman lausuntonsa hankkeesta vastaavalle marraskuussa 2020.

Toukokuussa 2021 valmistuneeseen ympäristövaikutusten arviointiselostukseen on koottu tieto voimajohtohankkeen vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön. Voimajohtoreitteihin on tehty muutoksia saadun palautteen perusteella vaikutusten lieventämiseksi. Yhteysviranomaisena toimiva Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kuulutti ympäristövaikutusten arviointiselostuksen asettamisesta nähtäville ja pyysi toimittamaan mielipiteet ja lausunnot 26.7.2021 mennessä. Arviointiselostusta esiteltiin kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa, joka järjestettiin sähköisesti 15.6.2021. Tilaisuus tallennettiin ja se oli mahdollista katsoa myös myöhemmin itselleen sopivana ajankohtana. Seuraavaksi yhteysviranomainen antaa perustellun päätelmänsä.

Hankkeen yleissuunnittelu käynnistyy YVA-vaiheen aikana johtuen hankkeen tärkeydestä ja aikataulusta. Tähän liittyvistä maastotöistä tiedotetaan johtoalueen maanomistajia henkilökohtaisesti erikseen. Fingrid tekee lopulliset päätökset johtoreittivalinnoista, kun YVA-menettelyn palaute ja yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä ovat käytettävissä.


Lisätietoja

Ympäristövaikutusten arviointi

Satu Vuorikoski

vanhempi asiantuntija, ympäristö ja yritysvastuu

puh. 030 395 5195

Pasi Saari

tekninen asiantuntija 
puh. 030 395 5178

 

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Tommi Olsson
projektipäällikkö
puh. 030 395 4151

Mikko Kuoppala
erikoisasiantuntija, maanomistus- ja lunastusasiat
puh. 030 395 5220


Yleissuunnittelu Vaala – Iisalmi osuus

Finnish Consulting Group Oy

Olavi Hyry, projektipäällikkö, puh. 050 553 3116, olavi.hyry(at)fcg.fi

Johanna Harju, sijoitussuunnittelu ja maastotyöt , puh. 050 374 3784, johanna.harju(at)fcg.fi tai Ella Stark puh. 044 298 2034, ella.stark(at)fcg.fi

Yleissuunnittelu Iisalmi - Joroinen osuus

Eltel Networks Oy

Kari Aaltonen, projektipäällikkö, puh. 040 311 3315, kari.j.aaltonen(at)eltelnetworks.com

Maastotyöt
Sami Rehmonen, puh. 040 311 2952, sami.rehmonen(at)eltelnetworks.com

Sijoitussuunnittelu

Tervakorpi – Rytky
Jari-Pekka Siivonen, puh. 040 311 2916, jari-pekka.siivonen(at)eltelnetworks.com

Rytky – Huutokoski                 
Jani Mara, puh. 040 311 2432, jani.mara(at)eltelnetworks.com

Maanomistaja-asiat              
Tuomo Ostamo, puh. 040 311 3385, tuomo.ostamo(at)eltelnetworks.com