Ympäristövaikutusten arviointi Järvilinja

Sisältöä viimeistellään loppuvuoden 2020 aikana.

 

Fingrid suunnittelee uutta voimajohtoa Vaalan ja Joroisten välille niin sanotun Järvilinjan vahvistamiseksi. Hanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointimenettely on käynnistynyt ja arviointiohjelma on toimitettu Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle syyskuussa 2021.

Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: ympäristövaikutusten arviointi
Hankkeen tila: meneillään

 

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj suunnittelee uutta voimajohtoa Vaalan ja Joroisten välille niin sanotun Järvilinjan vahvistamiseksi. Voimajohtoyhteyden pituus on noin 295 kilometriä ja se sijoittuu Vaalan, Kajaanin, Sonkajärven, Vieremän, Iisalmen, Lapinlahden, Siilinjärven, Kuopion, Suonenjoen, Leppävirran, Pieksämäen ja Joroisten kuntien alueelle.

Uutta 400+110 kilovoltin voimajohtoa suunnitellaan pääsääntöisesti nykyisten voimajohtojen itäpuolelle ja Vuolijoen pohjoispuolella niiden paikalle. Nykyisten voimajohtoalueiden hyödyntämisen lisäksi uuden maa-alan tarvetta vähennetään rakentamalla voimajohto yhteispylväillä. Vaihtoehtoisia voimajohtoreittejä tarkastellaan Vaalassa suojelualueen Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet kohdalla sekä Lapinlahdella Kanervaharjun metsän suojelualueen kohdalla. Uutta maastokäytävää tarkastellaan Vaalan Nuojuankankaan sähköaseman läheisyydessä sekä Siilinjärven Hirsiniemessä kierrettäessä asutusta ja Leppävirralla kierrettäessä Mäkrämäen metsän suojelualuetta. Valitusta reittivaihtoehdosta riippuen uutta maastokäytävää tarvitaan noin 2–12 kilometriä.

Vahvistetun Järvilinjan avulla varmistetaan ja ylläpidetään osaltaan kantaverkon korkeaa käyttövarmuutta sähkönsiirron kasvaessa. Suomen pohjois-eteläsuuntaisen sähkönsiirtokapasiteetin lisäämistarpeen aiheuttavat sähkömarkkinoiden kehittämiseksi tehtävä Suomen ja Ruotsin välisten rajajohtoyhteyksien vahvistaminen ja uudet investoinnit sähköntuotantoon, kuten tuulivoima- ja ydinvoimahankkeet. Uusien ja vahvistettujen sähkönsiirtoyhteyksien avulla voidaan Pohjois-Suomeen sijoittuvalla uusiutuvalla energiantuotannolla korvata Etelä-Suomen fossiilista tuotantoa, mikä edistää Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista ja ylläpitää riittävää sähkön omavaraisuutta Suomessa. Uudella Vaalan ja Joroisten välisellä voimajohtoyhteydellä pyritään pitämään sähkön hinta yhtenäisenä koko Suomessa, mihin sähkömarkkinalaki Fingridiä velvoittaa.

Voimajohdon rakentamisen edellyttämät maastotutkimukset ja yleissuunnittelu tehdään vuosina 2021–2022. Hankkeen rakentamisen arvioidaan tapahtuvan vuosina 2023–2026.

Lisätietoa yleisötilaisuudessa

Lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) ensimmäisessä vaiheessa on syyskuussa 2020 valmistunut voimajohtohanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Se on suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä. Arvio ympäristövaikutuksista kootaan arviointiselostukseksi, jonka oletetaan valmistuvan keväällä 2020.

Yhteysviranomaisena toimiva Pohjois-Savon ELY-keskus tiedottaa arviointiohjelmasta. Viralliset mielipiteet on toimitettava ELY-keskukselle kuulutuksessa ilmoitetun mukaisesti.

Palautetta voimajohtohankkeen suunnitteluun Fingridissä voi antaa tästä (linkki tulossa). Kartalla on esitetty alustavan reittisuunnittelun mukaiset voimajohtoreitit, jotka voivat vielä tarkentua. Voimajohtopylväiden paikat selviävät myöhemmin. Palaute otetaan huomioon voimajohtohankkeen suunnittelussa Fingridissä ja ympäristövaikutusten arviointia tekevän konsultin arviointityössä. Lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteysviranomaisena toimii Pohjois-Savon ELY-keskus ja yhteysviranomaiselle tarkoitetut mielipiteet tulee esittää suoraan ELY-keskukselle.

Hanketta ja sen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa esitellään kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa, joka järjestetään sähköisesti ma 19.10.2020 klo 17.30-19.30. Yleisötilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua tai rekisteröityä. Tilaisuuteen osallistutaan tällä linkillä: (tulossa). Kysymyksiä voi kirjoittaa tilaisuuden aikana tai jo ennen tilaisuutta saman linkin kautta. Kysymykset näkyvät vain tilaisuuden järjestäjille ja niihin vastataan esitysten jälkeen. Tilaisuus tallennetaan ja sen voi katsoa myös myöhemmin itselleen sopivana ajankohtana.

Voimajohtoreiteistä voi kysyä suoraan myös Fingridin tekniseltä asiantuntijalta.

 

 

Lisätietoja

Satu Vuorikoski

vanhempi asiantuntija, ympäristö ja yritysvastuu

puh. 030 395 5195

Pasi Saari

tekninen asiantuntija 
puh. 030 395 5178