Ympäristövaikutusten arviointi Huittinen – Forssa 400+110 kV

Fingrid suunnittelee valtakunnalliseen sähkönsiirron kantaverkkoon uutta 400+110 kilovoltin voimajohtoa Huittisten ja Forssan välille. Hanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus on valmistunut ja toimitettu YVA-yhteysviranomaisena toimivalle Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle keväällä 2020. Yhteysviranomainen antaa perustellun päätelmänsä syksyllä 2020.

Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: YVA-menettely
Hankkeen tila: meneillään
Sijainti: Huittinen, Loimaa, Humppila, Jokioinen ja Forssa

 

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj suunnittelee uutta voimajohtoa Huittisten ja Forssan välille. Uuden voimajohdon pituus on noin 69 kilometriä ja se sijoittuu Huittisiin, Loimaalle, Humppilaan, Jokioisille ja Forssaan. Hankealueella on nykyisin kantaverkon voimajohtoja ja uuden voimajohdon suunnittelussa lähtökohta on hyödyntää niiden maastokäytäviä. Uutta 400+110 kilovoltin voimajohtoa suunnitellaan pääsääntöisesti nykyisten voimajohtojen pohjoispuolelle, josta puretaan vanha 110 kilovoltin voimajohto Kolsi-Forssa. Vaihtoehtoisia voimajohtoreittejä tarkastellaan Huittisten sähköaseman läheisyydessä ja Jokioisten Minkiöllä.

Uusi voimajohto voidaan rakentaa 400+110 kilovoltin yhteispylväsrakenteena purettavan voimajohdon paikalle, mikä vähentää voimajohtoalueen levenemistä. Yhteispylväsrakenteessa yläorressa on uusi 400 kilovoltin voimajohto ja väliorressa uusittava 110 kilovoltin voimajohto. Vaikutusten lieventämiseksi useita 110 kilovoltin voimajohdon osuuksia, yhteensä noin 11 kilometriä, myös siirretään omasta erillisestä maastokäytävästä uuteen yhteispylväsrakenteeseen. Näiltä purettavilta voimajohto-osuuksilta poistetaan vanhat pylväsrakenteet ja lakkautetaan lunastamalla hankittu käyttöoikeuden supistus.

Fingridin rooliin puhtaan sähköjärjestelmän alustan rakentajana ja ylläpitäjänä kuuluu Suomen kantaverkosta huolehtiminen ja sen kehittäminen tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi. Uusi Huittisten ja Forssan välinen voimajohtoyhteys on tarpeellinen sähkönsiirtokapasiteetin lisäämiseksi Suomen länsi- ja etelärannikon välillä. Uudella 400 kilovoltin voimajohtoyhteydellä parannetaan myös energiatehokkuutta merkittävästi. Jo vuoden 2025 tilanteessa arvioidaan saavutettavan noin 48 GWh/a säästö sähkön siirrossa syntyvissä energiahäviöissä. Lisäksi uusi voimajohtoyhteys mahdollistaa entistä paremmat huolto- ja vikakeskeytykset ja varmistaa kantaverkon käyttövarmuutta.

Voimajohdon rakentamisen edellyttämät maastotutkimukset ja yleissuunnittelu tehdään alustavan aikataulun mukaan vuosina 2021-2022. Voimajohdon rakentamisen arvioidaan tapahtuvan vuosina 2023-2025.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn eteneminen

Lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) ensimmäisessä vaiheessa on syyskuussa 2019 valmistunut voimajohtohanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Se on suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä. YVA-yhteysviranomaisena toimiva Varsinais-Suomen ELY-keskus tiedotti arviointiohjelman nähtävilläolosta 11.9.-10.10.2019. Hanketta ja arviointiohjelmaa esiteltiin kaikille avoimissa yleisötilaisuuksissa Jokioisilla ja Huittisissa, joihin osallistui yhteensä noin 100 henkilöä. YVA-yhteysviranomainen kokosi ohjelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot ja antoi niiden perusteella oman lausuntonsa hankkeesta vastaavalle marraskuussa 2019.

Huhtikuussa 2020 valmistuneeseen ympäristövaikutusten arviointiselostukseen on koottu tieto voimajohtohankkeen vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön. Voimajohtoreitteihin on tehty muutoksia saadun palautteen perusteella vaikutusten lieventämiseksi. YVA-yhteysviranomainen kuulutti ympäristövaikutusten arviointiselostuksen asettamisesta nähtäville 27.4.2020–26.6.2020. Arviointiselostusta esiteltiin kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa, joka järjestettiin sähköisesti 18.5.2020 alkaen kello 18. Tilaisuuden tallenteen voi katsoa tästä linkistä.

YVA-yhteysviranomainen antaa perustellun päätelmänsä hankkeen merkittävimmistä ympäristövaikutuksista kahden kuukauden kuluessa nähtävillä olon päättymisestä.