Ympäristövaikutusten arviointi Huittinen – Forssa 400+110 kV

Fingrid suunnittelee valtakunnalliseen sähkönsiirron kantaverkkoon uutta 400+110 kilovoltin voimajohtoa Huittisten ja Forssan välille. Hanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointimenettely on käynnissä. YVA-yteysviranomaisena toimiva Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on koonnut arviointiohjelmasta annetut mielipiteet ja viranomaislausunnot ja antanut oman lausuntonsa, joka ohjaa arviointityötä eteenpäin.

Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: YVA-menettely
Hankkeen tila: Meneillään
Sijainti: Huittinen, Loimaa, Humppila, Jokioinen ja Forssa

 

    

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj suunnittelee uutta voimajohtoa Huittisten ja Forssan välille. Uuden voimajohdon pituus on noin 69 kilometriä ja se sijoittuu Huittisiin, Loimaalle, Humppilaan, Jokioisille ja Forssaan.

Hankealueella on nykyisin kantaverkon voimajohtoja ja uuden voimajohdon suunnittelussa lähtökohta on hyödyntää niiden maastokäytäviä. Uutta 400+110 kilovoltin voimajohtoa suunnitellaan pääsääntöisesti nykyisten voimajohtojen pohjoispuolelle, josta puretaan vanha 110 kilovoltin voimajohto Kolsi-Forssa. Uusi voimajohto voidaan rakentaa 400+110 kilovoltin yhteispylväsrakenteena purettavan voimajohdon paikalle, mikä vähentää voimajohtoalueen levenemistä. Yhteispylväsrakenteessa yläorressa on uusi 400 kilovoltin voimajohto ja väliorressa uusittava 110 kilovoltin voimajohto. Useita 110 kilovoltin voimajohdon osuuksia myös siirretään vaikutusten lieventämiseksi omasta erillisestä maastokäytävästä uuteen yhteispylväsrakenteeseen.

Jokioisten Minkiön aseman kohdalla tarkastellaan kahta vaihtoehtoista reittiä. Läntisessä vaihtoehdossa uusi 400+110 kilovoltin voimajohto rakennetaan yhteispylväsrakenteena purettavan 110 kilovoltin voimajohdon paikalle, käyttämällä vapaasti seisovaa pylvästyyppiä. Itäisenä vaihtoehtona tarkastellaan asema-alueen itäpuolelta kiertävää reittiä, jossa uusi voimajohto rakennetaan toisen nykyisen voimajohdon rinnalle sekä lyhyellä osuudella omaan uuteen maastokäytävään. Tässä itäisessä vaihtoehdossa nykyinen 110 kilovoltin voimajohto voitaisiin purkaa asema-alueelta ja uusia uuden voimajohdon yhteispylväsrakenteeseen.

Fingridin rooliin puhtaan sähköjärjestelmän alustan rakentajana ja ylläpitäjänä kuuluu Suomen kantaverkosta huolehtiminen ja sen kehittäminen tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi. Uusi Huittisten ja Forssan välinen voimajohtoyhteys on tarpeellinen sähkönsiirtokapasiteetin lisäämiseksi Suomen länsi- ja etelärannikon välillä. Uudella 400 kilovoltin voimajohtoyhteydellä parannetaan myös energiatehokkuutta merkittävästi. Jo vuoden 2025 tilanteessa arvioidaan saavutettavan noin 48 GWh/a säästö sähkön siirrossa syntyvissä energiahäviöissä. Lisäksi uusi voimajohtoyhteys mahdollistaa entistä paremmat huolto- ja vikakeskeytykset ja varmistaa kantaverkon käyttövarmuutta.

Voimajohdon rakentamisen edellyttämät maastotutkimukset ja yleissuunnittelu tehdään alustavan aikataulun mukaan vuosina 2021-2022. Voimajohdon rakentamisen arvioidaan tapahtuvan vuosina 2023-2025.

Klikkaa kuva suuremmaksi tästä. Kosketusnäytöllä voit zoomata myös yllä näkyvään kuvaan.

Ympäristövaikutusten arviointi etenee ja johtoreittejä tarkistetaan

Lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) ensimmäisessä vaiheessa on syyskuussa 2019 valmistunut voimajohtohanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Yhteysviranomaisena toimiva Varsinais-Suomen ELY-keskus tiedotti arviointiohjelman nähtävilläolosta 11.9.-10.10.2019. Hanketta ja arviointiohjelmaa esiteltiin kaikille avoimissa yleisötilaisuuksissa Jokioisilla ja Huittisissa, joihin osallistui yhteensä noin 100 henkilöä. Yhteysviranomainen kokosi ohjelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot ja antoi niiden perusteella oman lausuntonsa hankkeesta vastaavalle marraskuussa 2019.

Vuonna 2020 arviointityö jatkuu ja tulokset kootaan arviointiselostukseksi, jonka oletetaan valmistuvan keväällä. Johtoreitteihin tehdään muutoksia saadun palautteen perusteella vaikutusten lieventämiseksi. Arviointiselostuksen valmistumisesta tiedotetaan, se asetetaan nähtäville ja tuloksia esitellään kaikille avoimissa yleisötilaisuuksissa, kuten ohjelmavaiheessakin.

Palautetta voimajohtohankkeen Huittinen-Forssa suunnitteluun Fingridissä voi antaa tästä. Kartalla on esitetty alustavan reittisuunnittelun mukaiset YVA-ohjelmavaiheen voimajohtoreitit, jotka voivat vielä tarkentua. Voimajohtopylväiden paikat selviävät myöhemmin. Palaute otetaan huomioon voimajohtohankkeen suunnittelussa Fingridissä ja ympäristövaikutusten arviointia tekevän konsultin arviointityössä. Lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteysviranomaisena toimii Varsinais-Suomen ELY-keskus ja yhteysviranomaiselle tarkoitetut mielipiteet tulee esittää suoraan ELY-keskukselle.

 

 

Lisätietoja

Fingrid Oyj

Satu Vuorikoski

kehityspäällikkö, yritysvastuu
puh. 030 395 5195

Pasi Saari

tekninen asiantuntija 
puh. 030 395 5178