Helsingin kaapeliyhteyden ympäristöselvitys

Fingrid Oyj suunnittelee uutta 400 kilovoltin kaapeliyhteyttä Vantaan Länsisalmesta Helsingin Viikinmäkeen. Hankkeen ympäristövaikutuksista on laadittu selvitys vuoden 2018 aikana.

Hankkeen tiedot
Hankkeen tila: Ympäristöselvitys valmistui vuonna 2018
Sijainti: Helsinki, Vantaa
Pituus: 10 - 12 km
Fingrid Oyj kehittää pääkaupunkiseudun sähköverkkoa yhteistyössä alueen sähköntuotanto- ja jakeluverkkoyhtiöiden kanssa.  Sähkönkulutuksen kasvaessa ja paikallisen sähköntuotannon vähetessä Helsingin 110 kilovoltin suurjännitteisen jakeluverkon siirtokapasiteetti voi jäädä riittämättömäksi. Uusien avojohtojen rakentaminen Helsinkiin on hankalaa, joten riittävän siirtokyvyn varmistamiseksi Fingrid suunnittelee uutta 400 kilovoltin kaapeliyhteyttä Vantaan Länsisalmesta Helsingin Viikinmäkeen. Sähkömarkkinalain (588/2013) ja sen perustelujen mukaisesti yhteys on osa kantaverkkoa.

Verkkoselvitysten mukaan Fingrid ja Helen Sähköverkko Oy ovat arvioineet, että 400 kilovoltin kaapeliyhteys Länsisalmesta Viikinmäkeen tarvitaan vuoteen 2035 mennessä. Fingrid, Helen Sähköverkko ja Helsingin kaupunki selvittävät hankkeen aikaistamista noin kymmenellä vuodella vuoteen 2025. Helsingin kaupunki varautuu merkittävään asukasmäärän lisäykseen, mikä edellyttää maankäytön tehostamista ja aiheuttaa samalla kasvua sähkön kulutukseen ja siirtotarpeeseen. Osa maankäyttötarpeista sijoittuu 110 kilovoltin avojohdoille varatuille alueille ja Helen Sähköverkon on etsittävä niille korvaavia vaihtoehtoja. Sähkön siirtotarvetta kasvattaa myös tuotetun sähkön väheneminen Helsingissä, mikä liittyy ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. 

Arviolta 10 - 12 kilometrin pituisen alustavasti suunnitellun kaapeliyhteyden reittivaihtoehdot sijoittuvat monin paikoin nykyisille väylille, kaduille ja puistojen yhteyteen. Kaapelikaivannon syvyys on yleisesti noin kaksi metriä. Suunnittelussa huomioidaan kaapeliyhteyden kahdennus siten, että keskeytymätön sähkönsiirto on mahdollista myös toisen kaapeliyhteyden huoltokeskeytysten ja vikojen aikana. 

Kaapeliyhteyden ympäristövaikutusten arvioimiseksi on laadittu ympäristöselvitys, joka valmistui vuoden 2018 lopussa. Ympäristöselvityksen perusteella Uudenmaan ELY-keskus teki päätöksen, että hankkeeseen ei sovelleta ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaista arviointimenettelyä. ELYn päätös ja ympäristöselvitys ovat tämän sivun oikealla palstalla.

 

Lisätietoja

Satu Vuorikoski

vanhempi asiantuntija, ympäristö ja yritysvastuu
puh. 030 395 5195

Tommi Raussi

projektipäällikkö
puh. 030 395 5173