Kolmas 400 kV AC-yhdysjohto Ruotsiin

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj suunnittelee yhteistyössä Ruotsin kantaverkkoyhtiö Svenska kraftnätin kanssa uutta voimajohtoa Muhoksen Pyhänselästä Keminmaan kautta Ruotsin puolelle Messaureen.

Voimajohtohankkeen taustalla on sähkömarkkinoiden tarpeet lisäkapasiteetille Ruotsin ja Suomen välille. Maiden välinen rajasiirtokapasiteetti on usein riittämätön, jolloin sähkömarkkinat eivät voi toimia tehokkaasti ja sähkön hinnat eriytyvät. Tuontitilanteessa tästä seuraa Suomen sähkön hinnan nousu. Lisäksi riittämättömät yhteydet vaarantavat poikkeustilanteissa sähkön riittävyyden Suomessa.

Fingrid ja Svenska kraftnät tekivät vuonna 2016 selvityksen rajasiirtokapasiteetin kehittämistarpeista. Tarkastelun keskeisenä lähtökohtana on Energiaviraston sähkömarkkinalain (588/2013) mukaan Fingridille asettamat Suomen sähköjärjestelmän järjestelmävastuu sekä kehittämis- ja liittämisvelvoitteet, samoin kuin sähkön laadun ylläpitäminen riittävän korkeana. Selvityksen mukaan sähkönsiirtoyhteydet Suomen ja Ruotsin välillä ovat riittämättömät ja niin sanotut pullonkaulatilanteet ovat erittäin todennäköisiä myös tulevaisuudessa, joten uudelle siirtoyhteydelle on tarve. Selvitetyistä erilaisista sähkönsiirtokapasiteetin kasvattamisen vaihtoehdoista uusi vaihtosähköyhteys Pohjois-Suomesta Pohjois-Ruotsiin nousi esiin kannattavimpana niin kansantaloudellisesti kuin teknisesti.

Hankkeen asema PCI hankkeena

Fingrid ja Svenska kraftnät ovat allekirjoittaneet sopimuksen uuden yhteyden toteuttamisperiaatteista 23.8.2017. Projekti nimettiin EU-komission yhteisen edun mukaisten hankkeiden (Projects of Common Interest, PCI) listalle 23.11.2017. Status voidaan myöntää hankkeille, jotka ovat oleellisia EU:n energian sisämarkkinoille ja EU:n energiapoliittisten tavoitteiden saavuttamiselle. EU:n energiapolitiikan päätavoitteena on edullinen, toimitusvarma ja kestävästi tuotettu energia.

Hanke edistää kaikkia näitä EU:n energiapolitiikan päätavoitteita. Hankkeen PCI-numerot ja kuvaukset ovat:

4.10 Cluster Finland – Sweden [currently known as "Third interconnection Finland – Sweden"], including the following PCIs: 

  • 4.10.1 Interconnection between northern Finland and northern Sweden
  • 4.10.2 Internal line between Keminmaa and Pyhänselkä (FI)


Hankkeen sijainti ja suunnittelun tilanne

Yhteys Suomen ja Ruotsin välille toteutetaan Suomen osalta kahdessa vaiheessa. Ensin toteutetaan Pyhänselän ja Keminmaan sähköasemien välinen osuus (PCI 4.10.2) ja tämän jälkeen Ruotsin puolen reittivaihtoehtojen tarkennettua osuus Keminmaalta Ruotsin rajalle ja edelleen Messauren asemalle Ruotsiin (PCI 4.10.1). Skemaattinen kuva yhteydestä on esitetty kuvassa 1.

rac3.JPG

Kuva 1 Skemaattinen kuva kolmannesta 400 kV voimajohtoyhteydestä Pyhänselkä-Keminmaa-Messaure

Pyhänselän ja Keminmaan välisen osuuden YVA-menettely on päättynyt vuonna 2019 ja Keminmaan ja Ruotsin rajan välisen osuuden YVA-menettely päättyi kesällä 2020. Fingrid ja Svenska krafnät tekevät päätökset voimajohdon yksityiskohtaisesta jatkosuunnittelusta ja rakentamisesta ympäristövaikutusten arvioinnin jälkeen.

Voimajohdon rakentamisen arvioidaan kestävän 2-3 vuotta. Voimajohdon lisäksi hankkeessa rakennetaan asemalaajennukset sekä yksi sarjakompensointiasema Suomeen ja yksi sarjakompensointiasema Ruotsiin. Fingridin ja Svenska kraftnätin yhteisenä tavoitteena on saada uusi rajayhteys käyttöön vuoden 2025 loppuun mennessä.

Tiivistelmät hankkeen YVA-menettelyistä

Pyhänselkä-Keminmaa 400 kV voimajohtohankeen YVA-selostuksen tiivistelmä

Keminmaa-Tornionjoki 400 kV voimajohtohankkeen YVA-selostuksen tiivistelmä