;

Aurora Line – kolmas yhdysjohto Pohjois-Ruotsiin

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj suunnittelee yhteistyössä Ruotsin kantaverkkoyhtiö Svenska kraftnätin kanssa uutta 400 kv voimajohtoa Muhoksen Pyhänselästä Keminmaan kautta Ruotsin puolelle Messaureen. Vuonna 2025 valmistuva hanke tunnetaan nimellä Aurora Line. Aurora Line lisää sähkönsiirtokapasiteettia Suomesta Ruotsiin noin 900 MW ja Ruotsista Suomeen noin 800 MW.

Voimajohtohankkeen taustalla on sähkömarkkinoiden tarpeet lisäkapasiteetille Ruotsin ja Suomen välille. Maiden välinen rajasiirtokapasiteetti on usein riittämätön, jolloin sähkömarkkinat eivät voi toimia tehokkaasti ja sähkön hinnat eriytyvät. Tuontitilanteessa tästä seuraa Suomen sähkön hinnan nousu. Lisäksi yhteys parantaa sähkön toimitusvarmuutta sekä mahdollistaa uusiutuvan sähköntuotannon lisäämisen Pohjoismaissa ja laajemmin Itämeren alueella.


Fingrid ja Svenska kraftnät tekivät vuonna 2016 selvityksen rajasiirtokapasiteetin kehittämistarpeista. Selvityksen mukaan sähkönsiirtoyhteydet Suomen ja Ruotsin välillä ovat riittämättömät ja niin sanotut pullonkaulatilanteet ovat erittäin todennäköisiä myös tulevaisuudessa, joten uudelle siirtoyhteydelle on selkeä tarve. Selvitetyistä erilaisista sähkönsiirtokapasiteetin kasvattamisen vaihtoehdoista uusi vaihtosähköyhteys Pohjois-Suomesta Pohjois-Ruotsiin nousi esiin kannattavimpana niin kansantaloudellisesti kuin teknisesti. Yhteys liittää Suomen vahvemmin osaksi pohjoismaista sähköjärjestelmää ja parantaa sähkön toimitusvarmuutta Pohjoismaissa ja laajemmin Itämeren alueella.

Hankkeen asema PCI hankkeena

Projekti nimettiin EU-komission yhteisen edun mukaisten hankkeiden (Projects of Common Interest, PCI) listalle 23.11.2017. Status voidaan myöntää hankkeille, jotka ovat oleellisia EU:n energian sisämarkkinoille ja EU:n energiapoliittisten tavoitteiden saavuttamiselle. EU:n energiapolitiikan päätavoitteena on edullinen, toimitusvarma ja kestävästi tuotettu energia. Aurora line edistää kaikkia mainittuja EU:n energiapolitiikan tavoitteita.

Hankkeelle on myönnetty Connecting Europe Facility (CEF) -tukea 4.325 miljoonaa euroa suunnitteluvaiheeseen. Fingrid ja Svenska kraftnät tulevat hakemaan CEF-tukea myös hankkeen rakennusvaiheeseen. Suomen ja Ruotsin energiaviranomaiset antoivat hankkeen kustannusten jakamista koskevan päätöksen maaliskuussa 2020.

Hankkeen PCI-numerot ja kuvaukset ovat:

4.10 Cluster Finland – Sweden [currently known as "Third interconnection Finland – Sweden"], including the following PCIs: 

  • 10.1 Interconnection between northern Finland and northern Sweden
  • 10.2 Internal line between Keminmaa and Pyhänselkä (FI)

Lisätietoa PCI-hankkeista englanniksi

Hankkeen hyötyjä on arvioitu myös osana yhteiseurooppalaista kymmenvuotista verkkosuunnitelmaa (Ten Year Network Development Plan, TYNDP). Hanketta on tarkasteltu ENTSO-E:n toimesta useaan otteeseen, viimeksi vuonna 2020. Analyysi on osoittanut hankkeen tarpeellisuuden Itämeren alueelle.

Hankkeen projektisivu TYNDP2020 suunnitelmassa

Hankkeen sijainti ja suunnittelun tilanne

Yhteys Suomen ja Ruotsin välille toteutetaan Suomen osalta kahdessa vaiheessa. Ensin toteutetaan uusi voimajohtoyhteys Muhoksen Pyhänselän ja Keminmaan välille (PCI 4.10.2). Tässä yhteydessä Pyhänselän sähköasemaa laajennetaan ja Keminmaalle rakennetaan uusi Viitajärven sähköasema, jolta toisessa vaiheessa rakennetaan uusi voimajohto edelleen Messauren sähköasemalle Ruotsiin (PCI 4.10.1). Siirtoyhteys ylittää valtioiden rajan Tornionjoella Vuennonkoskella(FI)/Risuddenissa(SE).

RAC32020_1.jpg

Kuva 1. Skemaattinen kuva kolmannesta 400 kV voimajohtoyhteydestä Pyhänselkä-Viitajärvi-Messaure. Siirtoyhteyden kokonaispituus on noin 380 km.


Muhoksen ja Keminmaan välisen osuuden YVA-menettely on päättynyt tammikuussa 2019 ja Keminmaan ja Ruotsin rajan välisen osuuden YVA-menettely päättyi kesäkuussa 2020. Vastaavat ympäristöselvitykset jatkuvat Ruotsin puolella vielä vuonna 2021. Fingrid ja Svenska krafnät ovat sopineet rajanylityspaikaksi Tornionjoella Vuennonkosken(FI)/Risuddenin(SE).

Voimajohdon tekninen yleissuunnittelu on käynnissä Pyhänselän ja Viitajärven välillä, ja vastaava suunnittelutyö käynnistyy Viitajärvi -Vuennonkoski/Risudden-Messaure välillä kesään 2021 mennessä.

Laajamittainen rakennustyö on tarkoitus käynnistää Pyhänselkä-Viitajärvi osuudella syksyllä 2022. Voimajohtojen lisäksi hankkeessa rakennetaan sähköasemalaajennukset Pyhänselkään ja Messaureen sekä Isovaaran sarjakondensaattoriasemalle. Lisäksi Suomen puolelle rakennetaan uusi Viitajärven sähköasema Keminmaalle ja Isomaan sarjakondensaattoriasema.

Fingridin ja Svenska kraftnätin yhteisenä tavoitteena on saada uusi rajayhteys käyttöön vuoden 2025 loppuun mennessä.

 

Tiivistelmät hankkeen YVA-menettelyistä

Pyhänselkä-Keminmaa 400 kV voimajohtohankeen YVA-selostuksen tiivistelmä

Keminmaa-Tornionjoki 400 kV voimajohtohankkeen YVA-selostuksen tiivistelmä

 

Aikataulu

 

Vaihe

Milloin

Lupaprosessit ml. ympäristövaikutusten arvioinnit

2017 - 2022

Teknisten ratkaisujen määrittely ja suunnittelu

2018 - 2023

Hankeosioiden kilpailutus ja tilaaminen

2022-2023

Rakennustyö

2022-2025

Käyttöönotto

2025