YVA-menettely

Lakisääteisellä ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä (YVA) selvitetään välittömät ja välilliset ympäristövaikutukset vähintään 220 kilovoltin voimajohtohankkeessa, jonka pituus on yli 15 kilometriä. Arvioinnissa tarkastellaan hankkeen eri vaihtoehdot ja vaikutukset seuraaviin asioihin:

  • ihmisten terveys, elinolot ja viihtyvyys
  • maaperä, vedet, ilma, ilmasto, kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus
  • yhdyskuntarakenne, rakennukset, maisema, kaupunkikuva ja kulttuuriperintö
  • luonnonvarojen hyödyntäminen sekä
  • näiden keskinäiset vuorovaikutussuhteet.

YVA-menettelyn vaiheet

YVA-menettely käynnistyy arviointiohjelman laatimisella. Se on selvitys hankealueen nykytilasta ja työsuunnitelma siitä, mitä vaihtoehtoisia voimajohtoreittejä tarkastellaan ja miten ympäristövaikutukset selvitetään. Yhteysviranomaisena toimiva elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) kuuluttaa arviointiohjelman nähtävilläolosta hankealueen kunnissa. Nähtävilläoloaikana voi esittää mielipiteitä yhteysviranomaiselle. Hanketta esitellään myös yleisötilaisuuksissa. Nähtävilläolon päätyttyä yhteysviranomainen kokoaa ohjelmasta annetut mielipiteet ja viranomaislausunnot ja antaa näiden perusteella oman lausuntonsa Fingridille arviointiselostuksen laatimiseksi.

Ympäristövaikutusten arviointityön tulokset kootaan arviointiselostukseksi, jossa keskeistä on hankkeen vaihtoehtojen vertailu ja toteuttamiskelpoisuuden arviointi. Arviointiohjelmavaihetta vastaavalla tavalla yhteysviranomainen asettaa arviointiselostuksen nähtäville ja kokoaa siitä annetut mielipiteet ja lausunnot. Arviointimenettely päättyy yhteysviranomaisen arviointiselostuksesta antamaan lausuntoon. Aikaa menettelyyn kuluu yleensä yhdestä vuodesta puoleentoista.

Päätöksenteko YVAn jälkeen

YVA-menettely ei ole lupamenettely. Sen tuottama tieto ympäristövaikutuksista on mukana päätöksenteossa, kun Fingrid myöhemmin hankkeesta vastaavana valitsee jatkosuunnitteluun etenevän voimajohtoreitin.

Voimajohtoreitin valintaa seuraavat maastotutkimukset ja yleissuunnittelu. Maastotutkimuksille tarvitaan tutkimuslupa Maanmittauslaitokselta. Energiavirastolta haetaan sähkömarkkinalain mukaista hankelupaa ja yleissuunnittelun valmistuttua valtioneuvostolta lunastuslupaa. Molempiin lupavaiheisiin liitetään YVA-selostus ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto.

Lisätietoa YVA-menettelyistä löydät valtion ympäristöhallinnon sivuilta , jonne on pikalinkki tämän sivun oikeassa reunassa kohdassa Lisätiedot. Fingridin hankkeista, joista osa on YVA-vaiheessa, kerrotaan tämän sivuston osiossa Meneillään olevat hankkeet .

Lisätietoja aiheesta

Mika Penttilä

projektipäällikkö 
puh. 030 395 5230 

Satu Vuorikoski

kehityspäällikkö, yritysvastuu
puh. 030 395 5195