;

YVA-menettely

YVA-menettelyn tavoite

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) avulla vähennetään hankkeiden ympäristövaikutuksia ja lisätään kaikkien tiedon saantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVA-menettely on Fingridille tärkeä suunnittelutyökalu, jonka avulla uusille voimajohdoille haetaan ympäristöön parhaiten sopivaa reittiä yhteistyössä maanomistajien, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa.

YVA-menettelyä sovelletaan lainsäädännön mukaan hankkeisiin, joilla todennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia, kuten esimerkiksi yli 15 kilometriä pitkä ja jännitetasoltaan vähintään 220 kilovoltin voimajohtohanke. Arvioinnissa tarkastellaan hankkeen eri vaihtoehdot ja vaikutukset seuraaviin asioihin:

  • ihmisten terveys, elinolot ja viihtyvyys
  • maa, maaperä, vedet, ilma, ilmasto, kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus
  • yhdyskuntarakenne, aineellinen omaisuus, maisema, kaupunkikuva ja kulttuuriperintö
  • luonnonvarojen hyödyntäminen sekä
  • näiden keskinäiset vuorovaikutussuhteet.

 

YVA-menettelyn vaiheet

YVA-menettely käynnistyy ympäristövaikutusten arviointiohjelman laatimisella ja toimittamisella yhteysviranomaiselle. Fingridin hankkeesta vastaavana laatima arviointiohjelma on suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä. Yhteysviranomaisena toimiva elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus huolehtii ympäristövaikutusten arviointimenettelyn järjestämisestä. Arviointiohjelmasta pyydetään tarvittavat lausunnot ja varataan mahdollisuus mielipiteiden esittämiseen. Hanketta ja vaikutusten arviointia esitellään myös kaikille avoimissa yleisötilaisuuksissa. Yhteysviranomainen lausuu ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

Fingrid hankkeesta vastaavana laatii arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon pohjalta ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. Arviointiselostuksessa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Arviointiselostuksesta kuuleminen tapahtuu arviointiohjelmavaihetta vastaavalla tavalla.Yhteysviranomainen tarkistaa ympäristövaikutusten arviointiselostuksen riittävyyden ja laadun sekä laatii perustellun päätelmänsä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Aikaa menettelyyn kuluu yleensä yhdestä vuodesta puoleentoista.

Päätöksenteko YVAn jälkeen

YVA-menettely ei ole lupamenettely. Sen tuottama tieto ympäristövaikutuksista on mukana päätöksenteossa, kun Fingrid myöhemmin valitsee jatkosuunnitteluun etenevän voimajohtoreitin.

Voimajohtoreitin valintaa seuraavat maastotutkimukset ja yleissuunnittelu. Maastotutkimuksille tarvitaan tutkimuslupa Maanmittauslaitokselta. Energiavirastolta haetaan sähkömarkkinalain mukaista hankelupaa ja yleissuunnittelun valmistuttua valtioneuvostolta lunastuslupaa. Molempiin lupahakemuksiin liitetään ympäristövaikutusten arviointiselostus ja perusteltu päätelmä.

Lupaviranomainen ottaa ympäristövaikutusten arvioinnin huomioon luvassa ja varmistaa, että perusteltu päätelmä on ajan tasalla lupa-asiaa ratkaistaessa.

Fingrid ottaa YVAn tuottaman tiedon huomioon myös voimajohdon elinkaaren kaikissa myöhemmissä vaiheissa.

Fingridin hankkeista, joista osa on YVA-vaiheessa, kerrotaan tämän sivuston osiossa Voimajohdot.

Lisätietoja aiheesta

Mika Penttilä

Yksikön päällikkö
puh. 030 395 5230 

Satu Vuorikoski

vanhempi asiantuntija, ympäristö ja yritysvastuu

puh. 030 395 5195