;

Suunnittelu

Voimajohdon suunnittelu ja rakentaminen on lailla säädelty monivaiheinen prosessi. Taloudellisten ja teknisten näkökohtien lisäksi huomioidaan maankäyttö- ja ympäristönäkökohdat.

Maastotutkimukset uuden johtoreitin suunnittelun pohjana

Maankäyttö- ja rakennuslain valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti voimajohtolinjausten suunnittelussa hyödynnetään ensisijaisesti olemassa olevia johtokäytäviä. Ennen uusien johtojen rakentamista hyödynnetään myös olemassa olevan sähköverkon siirtokyky mahdollisimman tehokkaasti.

Lopullinen uusi johtoreitti ja pylväspaikkojen sijainnit valitaan maastotutkimuksen perusteella. Uusien voimajohtoreittien suunnittelussa haetaan ratkaisuja asutuksen välittömän läheisyyden välttämiseksi. Fingrid lieventää haitallisia maankäyttö-, maisema- ja luontovaikutuksia pylväiden sijoittelulla ja teknisin ratkaisuin (esimerkiksi peltopylväät ja lintujen huomiopallot).

Voimajohtoreittien suunnittelussa Fingrid ottaa huomioon saatavilla olevan ympäristötiedon, yhteensopivuuden alueen muuhun maankäyttöön ja vuoropuhelussa esiin nousseet näkökulmat.

Tavoitteena on minimoida haittavaikutukset yleisen edun ja teknistaloudellisten reunaehtojen rajoissa.