Korvauskäsittely

Maanomistajalla on oikeus saada täysi korvaus voimajohtohankkeen aiheuttamista taloudellisista menetyksistä. Lunastuskorvaus muodostuu kohteen- ja haitankorvauksesta sekä vahingonkorvauksesta.
 
Lunastuskorvaus on kertakaikkinen rahakorvaus. Lisäksi ennakkosopimuksen tehneille maanomistajille Fingrid maksaa sovitun erityiskorvauksen.

 

Kohteen- ja haitankorvaus

Kohteenkorvausta määrätään mm. johtoalueen maapohjasta ja pylväsaloista pellolla. Korvausta määrätessään lunastustoimikunta pyrkii arvioimaan sitä, kuinka paljon voimajohto häiritsee alueen nykyistä tai tiedossa olevaa suunniteltua maankäyttöä. 
 
Haitankorvausta määrätään mm. pylväshaitasta viljelysmaalla. Sen suuruus määräytyy mm. estealan muodon ja koon sekä viljelyn voimaperäisyyden perusteella. 

Korvauskäsittely

Vahingonkorvausta on korvaus puuston ennenaikaisesta hakkuusta, taimiston menetyksestä sekä tuulenkaadoista. Metsämaan puustotiedot kuten metsätyyppi, ikä, puulaji ja tiheys arvioidaan ennen metsän hakkuuta. Osa korvauksista eli noin 75 % kohteenkorvauksesta voidaan maksaa ennakkoon, jos asianosainen sitä vaatii. Lopullisten korvausten määrä voidaan määrittää vasta johdon valmistuttua. Sitä ennen maanomistajalle varataan tilaisuus esittää korvausvaatimuksensa menetyksistä lunastustoimikunnalle joko kirjallisesti tai suullisesti. Korvausten saaminen ei edellytä niiden vaatimista, sillä toimikunta määrää korvaukset viran puolesta. Korvausarvioinnin tueksi toimikunta suorittaa lunastusalueella myös maastokatselmuksen todetakseen lopullisen tilanteen.

 
Lopulliset korvaukset on maksettava 3 kuukauden kuluessa lunastustoimituksen lopettamisesta. Korvauksille maksetaan lakisääteinen 6 % korko rakennustöiden aloittamisajankohdasta lukien. Korvausten saanti kestää yleensä noin vuoden johdon valmistumisesta.

Työnaikaisten vahinkojen korvaaminen

Rakennustöiden aikana pyritään välttämään vahinkojen aiheuttamista. Varovaisuudesta huolimatta vahinkoja voi kuitenkin aiheutua ojille, teille, pelloille, puustolle jne.

Fingridin valtuuttama urakoitsija korjaa tai korvaa havaitsemansa tai maanomistajan ilmoittamat johdon rakentamistöistä aiheutuvat vahingot suoraan maanomistajalle sitä mukaa kun niitä syntyy tai rakennustöiden päätyttyä. Jos sopimukseen ei päästä, erimielisyydet käsitellään lunastustoimikunnassa.