Kantaverkkosopimus

Kantaverkkosopimusta täydentävät loissähköä ja reaaliaikaista tiedonvaihtoa koskevat sovellusohjeet. Loissähkön sovellusohjeita noudatetaan asiakkaan kantaverkon liittymispisteiden kautta siirrettävän loissähkön toimituksessa, seurannassa ja toimitusrajojen laskennassa. Reaaliaikainen tiedonvaihto -sovellusohje koskee käyttövarmuuden ylläpitoa sekä sen teknisestä toteutusta ja määrittelyä.

Kantaverkkoliityntöjen on täytettävä tekniset vaatimukset, jotka on esitetty Fingridin yleisissä liittymisehdoissa (YLE). Näiden lisäksi voimalaitosliityntöjä suunniteltaessa on otettava huomioon Fingridin julkaisemat voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset (VJV). Lisäksi Fingrid on julkaissut kulutuksen järjestelmätekniset vaatimukset (KJV) sekä sähkövarastojen järjestelmätekniset vaatimukset (SJV).

Yleiset liittymisehdot ja voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset on ilmoitettu Euroopan komissiolle Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin mukaisesti (direktiivi 98/34/EY, muut. 98/48/EY).

Sähkönsiirto kantaverkossa

Kantaverkkosopimuksessa sovitaan asiakkaan oikeudet siirtää sähköä kantaverkosta ja kantaverkkoon liittymispisteensä kautta, palveluehdot ja -hinnat, loissähkön toimitus ja loistehoreservin ylläpito sekä käyttövarmuuden ylläpitoon liittyvä reaaliaikainen tiedonvaihto. Ennen kantaverkkosopimuksen allekirjoittamista asiakkaan kanssa sovitaan kantaverkkoliitynnän ehdoista liittymissopimuksella.

Huolehdimme yhdessä asiakkaiden kanssa siitä, että sähköjärjestelmää ylläpidetään ja käytetään teknisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Käyttötoiminnassa tavoitteemme on jatkuva tiedonvaihto asiakkaidemme kanssa. Pyrimme yhdessä suunnittelemaan sähköverkon siirtokeskeytykset sekä ilmoittamaan häiriöistä mahdollisimman ajoissa asiakkaillemme.

Loissähkö

Loissähköä toimitetaan ja vastaanotetaan asiakkaan liittymispisteessä tai liittymispisteissä. Loistehon taloudellisella ohjauksella pyritään käyttöteknisesti ja verkon siirtokyvyn kannalta järkevään toimintatapaan. Loistehorajojen ylittävästä tehosta laskutetaan.

 

Kuva. Loissähköikkuna määrittää liittymispistekohtaisesti kantaverkosta ilman erillistä korvaustatoimitetun ja vastaanotetun loissähkön määrän.

Loissähkön käytöstä ja ylläpidosta sovitaan tarkemmin kantaverkkosopimuksen liitteessä 1 Kantaverkkopalveluehdot KVPE2016 ja Loissähkön toimitus ja loistehoreservin ylläpito -sovellusohjeessa.

Loistehoreservi

Vuoden 2016 alusta lähtien loistehoreservi muutettiin velvoiteperusteiseksi. Loistehoreserville asetetut toiminnalliset ja rakenteelliset vaatimukset on määritetty yksityiskohtaisesti voimalaitosten järjestelmäteknisissä vaatimuksissa (VJV).

Reaaliaikainen tiedonvaihto

Kantaverkon käyttövarmuuden ylläpitoa koskevien reaaliaikaisten tietojen laajuus sovitaan asiakaskohtaisesti huomioimalla sähköjärjestelmän käyttövarmuus. Reaaliaikaisten mittaus- ja tilatietojen tulee olla Fingridin käytönvalvontajärjestelmässä siinä vaiheessa, kun uusi voimalaitos tai sähköasema liitetään sähköverkkoon.

Reaaliaikaisesta tiedonvaihdosta sovitaan kantaverkkosopimuksessa ja tiedonvaihdon sovellusohjeessa.