Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset

Suomen voimajärjestelmään kytkeytyvien nimellisteholtaan yli 0,8 kW voimalaitosten tulee täyttää voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset (VJV). Ehdot ja vaatimukset koskevat myös asiakkaan sähköverkkoon liittyneitä sähkölaitteistoja ja voimalaitoksia. 

Vaatimuksia noudattamalla varmistamme sen, että voimalaitos kestää voimajärjestelmän aiheuttamat jännite- ja taajuusvaihtelut, se ei aiheuta häiriöitä voimajärjestelmässä ja se toimii eri käyttötilanteissa (myös häiriötilanteissa) luotettavasti. Vaatimukset auttavat myös verkkoyhtiöitä saamaan tarvittavat tiedot voimalaitoksista käyttöönsä.

Voimalaitosten järjestelmäteknisten vaatimusten täyttyminen ja niiden todentaminen ovat liittyvän asiakkaan vastuulla. Tämä on tärkeä ottaa huomioon toimittaja-sopimuksissa. Samoin suunnittelu ja tiedonvaihto on hyvä aloittaa ajoissa toimittajan, liittyvän asiakkaan ja kantaverkkoyhtiön sekä mahdollisesti jakeluverkkoyhtiön kesken.

Liittyvän asiakkaan tulee ilmoittaa Fingridille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, minkälaista tekniikkaa voimalaitokseen suunnitellaan. Jos suunnitteilla on esimerkiksi generaattorityyppi, jota Suomessa ei aiemmin ole ollut käytössä, sen teknisten tietojen selvittäminen ja todentaminen on erityisen tärkeää.

Todentamisvelvoite arvioidaan perus- ja hankekohtaisten tietojen perusteella. Velvoitteen katsotaan toteutuneen, kun tiedonvaihtoa ja käyttöönottoa koskevat toimenpiteet on tehty voimalaitosten järjestelmäteknisten vaatimusten mukaisesti seuraavasti:

-   Perustiedot on toimitettu viimeistään voimalaitoksen pääkomponenttien
     toimittajavalinnan jälkeen.
-   Hankekohtaisten tietojen toimittamisesta sekä vaatimuksiin liittyvistä
     käyttöönottokokeista on sovittu viimeistään kolme kuukautta ennen vaatimuksiin
     liittyvien kokeiden aloittamista.
-   Vaatimuksia koskevat lopulliset hankekohtaiset tiedot ja käyttöönottoraportit on
     toimitettu viimeistään kolme kuukautta käyttöönottokokeiden jälkeen.

Voimalaitosten toiminnan seuranta on välttämätön osa voimajärjestelmän käyttöä ja valvontaa. Seurannan aikana havaitut mahdolliset poikkeamat selvitetään yhteis-työssä voimalaitoksen omistajan ja Fingridin välillä.

Voimalaitosten loistehokapasiteettivaatimus ja kytkettävä lisäkompensointi

Voimalaitosten järjestelmäteknisissä vaatimuksissa on määritetty tyypin C ja D suuntaajakytketyille voimalaitoksille loistehokapasiteettivaatimus. Voimalaitosten järjestelmäteknisten vaatimusten loistehokapasiteettivaatimuksen määrittely-pisteessä voi olla projektikohtaisia eroavaisuuksia. Jos voimalaitoshankkeessa ei ole tarpeeksi loistehokapasiteettia, lisäkompensointi voidaan toteuttaa kiinteillä kompensointiparistoilla.